پنج شنبه, 02 فروردين 1397

ارکان کانون

كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی، طبق اساسنامه خود، دارای اركان ذیل می باشد:
1- مجامع عمومی
2- شورای عالی
3- هیأت عالی نظارت کانون

4 - دبیرخانه ( دبیرکل ) 
5- بازرس قانونی
6- هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات

 

 

اعضای شورای عالی کانون در دوره چهارم 

  نام و نام خانوادگی شرکت متبوع سمت در شورا
سیامک صمیمی دهکردی                            سیامک صمیمی دهکردی        تدبیر صنعت ایرانیان رییس شورای عالی 
 farajzadeh                            عبدالاحد فرج زاده         پژوهشگران فن گستر     نایب رییس اول 
 akbarnia                            رضا اکبر نیا         پیشران صنعت تهران مهر نایب رییس دوم 
mehdizadeh                              بهرام مهدی زاده        سنجش امکان طرح   دبیر شورا
 goosheh                            هما سادات گوشه         ستاره صنعت پردازان  عضو
 khabbaz                            سید حسن خباز         مهندسی صنعتی فهامه  عضو
sajjadi                              سید عبدالخالق سجادی        طرح گستر دنا  عضو

 

 

 

دبیرکل : علیرضا کریم زاده

 

ورود اعضا