یکشنبه, 27 اسفند 1396

ضرورت ها، چگونگي تشكيل، سازمان، مأموريت و چشم انداز


مقدمه و ضرورت ها:
بانک ها و مؤسسات تأمین کننده منابع مالی طرح ها درفرآیند پرداخت تسهیلات، به منظور اطمینان از صحت برآوردها و بررسیهای اقتصادی، فنی ، مالی و اقتصادی بودن طرح های متقاضیان نیازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار می باشد.
صرف نظر از اینکه برخی از بانک ها به ویژه بانک های تخصصی رأساً به بررسی و شناسایی گروه های مشاوره مبادرت کرده و نسبت به تنظیم روا بط خود با مشاوران اقدام کرده اند، لیکن در اکثر موارد به دلیل گوناگونی در روش های اعمال شده در بانک ها وهمچنین باتوجه به برخي موانع در اعطاء تسهيلات بانكي (ازجمله طولاني شدن زمان بررسي و تصويب طرح ها و درخواست بانك ها از متقاضيان تسهيلات براي ارائه وثيقه هاي خارج از طرح كه بعضاً منجر به انصراف صاحبان طرح هاي توليدي از ادامه كار مي شد)، ضرورت داشت تمهيدات لازم براي رفع اين موانع اتخاذ گردد. به نحوي كه بانك ها و مجريان طرح ها پس از احراز اطمينان و اعتماد كامل به طرح هاي بررسي شده و همچنين در پي اعمال نظارتي كه طرح در سايه آن بتواند به نتايج از پيش تعيين شده برسد، مبادرت به سرمايه گذاري كنند.
چگونگي تشكيل:
با توجه به همين نيازومسایل ومشکلات دیگر، قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح وتسریع دراجرای طرح هاي توليدي و افزايش منابغ مالي و كارآئي بانك ها به تاريخ 05/04/1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و ابلاغ شد. بر اساس ماده 5 اين قانون، دولت مكلف شد با ايجاد نهادهاي جديد از جمله گروه هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غير دولتي، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات را فراهم آورد. پس از ابلاغ مصوبه مجلس توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارائي (30/05/1386)، آن وزارتخانه در راستاي اهداف قانوني و براي اجرائي شدن تكاليفي كه بر عهده دولت و وزارت اقتصاد گذاشته بود، حسب نظر معاون محترم امور بانكي و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد، مديركل محترم امور بانك ها و بيمه، از نمايندگان و كارشناسان بانك ها، مؤسسات و انجمن ها و صاحب نظران و كارشناسان مستقل مرتبط در امر سرمايه گذاري براي نشست هاي كارشناسي دعوت به عمل آورد. پس از تشكيل ده ها جلسه كارشناسي و تخصصي و جمع آوري اطلاعات و مسائل مطرح شده توام با تبادل نظر و نظرخواهي هاي متعدد، اين فعاليت ها نهايتاً منجر به اتخاذ تصميم مبنی برتشکیل کانون مشاوران اعتباری وسرمایه گذاری بانکی به منظورایجاد یک نظام حرفه ای مبتنی بر عدالت و تقواي حرفه اي، در عين رعايت استقلال فني و ارتقاي تكنولوژي در امر مشاوره سرمايه گذاري گرديد.
اساسنامه كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي در پي جلسات كارشناسي و تبادل نظر با حضور نماينده محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين نمايندگان بانك هاي تخصصي و تجاري دولتي و خصوصي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن، بورس تهران و نمايندگان انجمن شركت هاي مشاور سرمايه گذاري نهايي شده و پس از تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادي و دارايي برای مراحل بعدی به مؤسسان ابلاغ شد. پس از چاپ آگهي فراخوان و دعوت از كليه شركت هاي مشاور كه در اين زمينه فعاليت دارند، در تاريخ 24/11/1386 مجمع عمومي مؤسس با تشريفات قانوني (مطابق اساسنامه) با حضور موثر شركت هاي مشاور متقاضي عضويت در كانون و نظارت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك هاي كشور برگزار شد. درپی آن و تصويب اساسنامه، اركان قانوني كانون انتخاب و مشغول فعالیت گرديد.
شوراي عالي در تاريخ 11/12/1386 به اتفاق هيات عالي نظارت جلسه مشتركي تشكيل داد و در پايان جلسه، شوراي عالي نسبت به انتخاب هيات رئيسه شورا ودبیرکل اقدام نمود و به موازات آن، كار ثبت كانون در اداره ثبت شركت ها مطرح و نهايتاً كانون در تاريخ 04/02/1387 با شماره 22525 در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيد.
كانون متشكل از (شرکتها) مشاورانی است كه داراي سوابق روشن حرفه اي و تخصصي در حوزه مشاوره اعتباری و سرمايه گذاري هستند. صلاحيت حرفه ای شركت هاي متقاضي عضويت بايد بامفاد آئين نامه تعيين صلاحيت حرفه ای و عضويت كانون تطبیق وتایید شود.
متقاضيان داراي شرايط ذيل به عضويت در كانون پذيرفته مي شوند:
1- متقاضي بايد داراي سازمان، تشكيلات، نيروي انساني، فني، اداري و مالي طبق آئین نامه و ضوابط تعيين شده توسط شوراي عالي باشد.
2- متقاضي بايد تعهد و تقبل كند كه مفاد اساسنامه ، منشور اخلاقی ضوابط، استانداردهاي حرفه اي و انضباطي و ساير مقررات كانون را در هر زمان رعايت كند.
3- متقاضي بايد تعهد نموده و تقبل كند كه حق پذيرش، حق عضويت و درصدي از حق الزحمه خود و ساير وجوهات مقرر در اساسنامه و آئين نامه هاي كانون را به موقع پرداخت كند.
4- متقاضي تعهد نمايد كه هر گونه تغيير در اساسنامه خود را ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ ثبت تغييرات كتباً به كانون اعلام نمايد.
5- متقاضي بايد تعهد نمايد اطلاعات مورد نياز كانون را براي حصول اطمينان از پايبندي عضو به تمام ضوابط و مقررات، طبق مقررات در اختيار كانون قرار دهد.
مأموريت ها و اهداف اصلي و مهم كانون عبارتند از:
الف: توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي (اعم از كالا و خدمات)
ب: ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري.
ج: افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان
د)صيانت از حرفه و تخصص مشاوران
اهم وظايف و اختيارات كانون با توجه به اهداف فوق به شرح ذيل خواهد بود.
1- تعيين خط مشي و استراتژي و برنامه هاي كانون
2- ايجاد كميته ها، كار گروه ها و ساختارهاي مناسب در كانون براي توانمند سازي و نو گرداني در سازمان، پرسنل و كارکرد شركت هاي عضو (در صورت نیاز)
3- تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهاي حرفه اي و نظارت بر كار مشاوران
4- تدوين آئين نامه و منشور اخلاق حرفه اي، ترويج و توسعه آن
5- تعيين صلاحيت و رتبه بندي و صدور كارت عضويت براي اعضاء و نظارت بر حسن عملكرد آنان
6- تدوين و تعيين مقررات و ضوابط اجرائي، تعيين چارچوب مشخص براي استاندارد نمودن مطالعات، حقوق، تعهدات و وظايف مشاوران، تنظيم گزارش هاي اقتصادي، فني و مالي به منظور اتخاذ ملاك محاسبه يكسان براي جلوگيري از ايجاد رويه هاي مختلف
7- تهيه و ابلاغ آئين نامه ها، دستورالعمل هاي تخصصي و نظارت بر اجراي آنها براي اطمينان از صحت توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح ها
8- تنظيم روابط مشاوران با دستگاه هاي ذيربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به ويژه تعيين حدود مسئوليت مشاوران در قبال بانك و مشتريان
9- تعيين ضوابط دقيق و علمي براي ارزشيابي طرح ها به منظور جلوگيري از دو يا چندگانگي ارزشيابي بين اعضاء و سرمايه گذاران
10- تعيين ضوابط دقيق براي ارزيابي تشخيص صلاحيت حرفه ای و رتبه بندي مشاوران
11- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاء كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشد.
12- كانون مي تواند به منظور ارتقاء كيفيت خدمات حرفه اي و بررسي نحوه فعاليت اعضاء و اشخاص وابسته به آنها بر اساس قوانين و مقررات اقدامات انضباطي وضع شده، اساسنامه كانون و ساير قوانين، نظارت داشته باشد و همچنين مي تواند در مورد فعاليت ها، دارائي ها، دفاتر حسابداري عضو، اطلاعات لازم را درخواست كند .
13- شوراي عالي كانون حداقل هر سال يك بار چگونگي فعاليت ها و نحوه رعايت قوانين و مقررات توسط عضو را بررسي می نمايد.
تصوير چشم انداز:
انتظار بر اين است كه با ساختار كانون، تشكيل اركان، تهيه مقررات و دستور العمل ها، كانون بتواند جايگاه حرفه اي سازمانهاي مردم نهاد را در عرصه عمومي تثبيت كند. انتظارات قانون و تحولات اقتصادي براي رشد و ترقي كشور كه صراحتاً در كنار ساير نهادها، بخش هاي دولتي و خصوصي، بر تشکیل نهادهاي مردمي و حرفه اي تأکید کرده است، برآورده سازد. عملكرد حرفه اي اعضاء را تنظیم نموده و با استانداردهاي روز آمد و پيشرفته جهاني هماهنگ کند.
اطمينان از صحت مفروضات طرحهاي سرمايه گذاري، دقت و صحت محاسبات، انطباق داده ها، اعتبار سنجي، بررسي تخصص، اهليت و صلاحيت حرفه اي و اخلاقی و توانایی مجريان طرح هاي سرمايه گذاري و احراز اطمينان از برگشت سرمايه در طرحهاي سرمايه گذاري و حاشيه سود مطمئن و استقرار مركز اطلاعات و اطلاع رساني از طرحهاي روز و خارج كردن طرحهاي ناكارآمد به لحاظ خارج شدن فناوري از جمله فنون اين حرفه است كه طي آن بتواند محل اتكاء همه دست اندركاران سرمايه گذاري از برنامه ريزان تا مجريان بانک ها و سایر اعتبار دهندگان تسهيلات مالي و اعتباری باشد.
هم اكنون با تشكيل اركان کانون، تهيه سند چشم انداز و ساير ضوابط و چارچوب های حرفه، به ویژه تعیین حدود مسئولیت مشاوران در دستور کار کانون قرار گرفته است.
کانون درنظردارد در کوتاه مدت با تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های فراگیر برای فعالیت مشاوران و تعیین صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی آنان و ایجاد فضای تعهد و مسئولیت، روابط مشاوران با بانک ها و متقاضیان را شفاف و اطمینان بخش کرده و در نتیجه اجرای طرح ها را تسهیل و به رشد اقتصاد و صنعت کشور کمک کند.

ورود اعضا