یکشنبه, 27 اسفند 1396
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 13:02

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96

»موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان« برگزار می کند:

نهم اسفندماه 59
ساعت 14 الی 20
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی


تصویر اقتصاد ایران و جهان در سال پیش رو
اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و بودجه 95
چشم انداز بازارهای مالی
)بازار سرمایه، پول و بیمه(
روندهای آتی در بازار مسکن و امالک
اهداف همایش:
ترسیم دورنمای اقتصاد ایران و جهان
تحلیل علمی و کاربردی بازارهای مالی ( بازار سرمایه، پول و بیمه(
برآورد تاثیر سیاستهای کالن بر اقتصاد ایران (اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و بودجه 96)
بررسی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان
معرفی ظرفیت های علمی و پژوهشی در فرآیند تصمیم گیری های اقتصادی

ورود اعضا