دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397
دوشنبه, 16 بهمن 1396 ساعت 15:03

معرفی ابزارهای نوین بیمه جهانی در کانون

بیمه های اتکایی می توانند جانشین مناسبی برای ضمانت های رایج بانکی باشند.

احسان همتی، مسئول بیمه های اتکایی بیمه "ما" با حضور در هم اندیشی اعضای فعال کانون در حوزه مشاوره بین المللی با تأکید بر اهمیت تضمین پوشش ریسک برای سرمایه گذاران خارجی از نوع جدید بیمه های اتکایی سخن گفت.
وی در تشریح ساختار SURETY BONDS گفت: این نوع از بیمه با تنظیم رابطه بین کارفرما، مشاور و پیمانکار، اجرای کمی و کیفی قرارداد را تضمین می کند.

همتی افزود: سازوکار یاد شده بر اساس تفاهم نامه ای سه جانبه، ضمانت نامه هایی ارائه می کند که نه تنها عنوان جانشین ضمانت نامه های بانکی رایج شناخته می شود بلکه ریسک فرآیند انجام پروژه را نیز پوشش می دهد.
مسئول بیمه های اتکایی بیمه ما SURETY BONDS را مکانیسمی از انتقال ریسک پروژه به کارگزار بیمه معرفی کرد.

پس از توضیحات همتی ، مقرر شد توضیحات دقیق فرایند بیمه مذکور طی نامه ای به دبیرخانه کانون ارسال و پس از اعلام موافقت کانون با کلیت آن، نمایندگان فنی بیمه به بررسی ریسک های احتمالی ‌FS پرداخته و مراتب را جهت همکاری های آینده به طرفین گزارش کنند.

ورود اعضا