پنج شنبه, 02 فروردين 1397

آیین نامه انضباطی

این آئین نامه براساس مفاد بندهای مربوط به فصل هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات، از جمله مواد (8) و 31 تا 35 اساسنامه کانون، تنظیم گرديده است و به منظور رسیدگی به تخلفات، اظهار نظر و ایجاد سازش در پرونده های مربوط به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای آنها وهمچنین تخلفات حرفه ای اعضاء کانون و شکایت اشخاص ازاعضاء و شكايت داخلي اعضاءازيكديگر و سایر موضوعات مشابه، ملاک عمل خواهد بود.
ماده 1 - تعاریف
1- کانون : کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
2- هیئت : هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات اعضاء کانون است كه تفصيل تركيب آن در بندهاي بعد ميآيد.
3 - هیئت عالی نظارت : منظور هیئت عالی نظارت بر کانون است.
4- شورای عالی : منظور شورای عالی کانون است.
5- اعضاء : منظور اعضایی هستند که عضویت آنها (اعم از عضویت اولیه یا عضویت قطعی) در کانون به تأیید رسیده باشد.
6- بانک ها و سایر تأمین کنندگان مالی : منظور کلیه بانک ها اعم از دولتی و خصوصی، تجاری یا تخصصی و سایر مؤسسات تأمین مالی و اعتباری است که برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران، فعالیت آنها مجاز است.

ماده 2 - اعضاء هیئت
1- اعضاء هیئت، طبق ماده 31 اساسنامه عبارتند از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل، که توسط شورای عالی و با رأی اکثریت از بین اشخاص حقیقی واجد صلاحیت های علمی و حرفه ای و اخلاقی مندرج در بند (3) انتخاب می شوند.
2- دبیر کل كانون باید به طریق مقتضی (درخواست کتبی، آگهی و دعوت در روزنامه) از اعضاء کانون و به ویژه اعضاء شورا یعالی درخواست کند تا نامزد های خود را برای انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل معرفی کنند. دبیر کل ضمن بررسی اولیه و تطبیق شرایط معرفی شدگان با شرایط عضویت در هیئت، اسامی افراد واجد شرایط را در اختیار شورای عالی قرار می دهد.
تبصره 1 : اعضاء کانون نيز می توانند در هنگام پیشنهاد افراد برای عضویت در هیئت، افراد واجد شرایط را از میان کارکنان موسسه یاشرکت متبوع خود یا خارج از آن برای عضویت معرفی کنند.
تبصره 2 : اعضاء شورای عالی می توانند افراد دیگری را نیز به اسامی اضافه نمايند تا اعضاء هیئت از آن میان، انتخاب گردند.
3- اعضاء هیئت برای دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
4- اعضاء هیئت در اولین جلسه از ميان اعضاء اصلي خود، یک نفر را به عنوان رئیس هیئت و یک نفر دیگر را هم به عنوان دبیر هیئت انتخاب می کنند.
5- هیئت در مواقع لزوم و بر حسب مورد، می تواند نظر افراد خبره را جویا شود.


6- در صورت فوت، حجر یا از کار افتادگی و همچنین غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه متوالی یا استعفای هر یک از اعضاء اصلی هیئت، یکی از اعضاء علی البدل با رعایت ترتیب مقرر در شورای عالی، جانشین عضو اصلی می شود.
7- اعضاء هیئت نباید به هیچ وجه در موضوع ارجاعی، ذینفع باشند.
تبصره: در صورت بروز چنين مسئلهاي، عضو ذینفع، موظف است موضوع را به اطلاع رئیس هیئت برساند تا یک عضو علی البدل غیر ذینفع جایگزین وی شود. در چنين حالتي، چنانچه اعضاء اصلی و علی البدل غیر ذینفع در یک پرونده خاص، کمتر از نصاب لازم برای تشکیل جلسه باشد، افراد کافی برای آن پرونده توسط شورای عالی تعیین خواهند شد.
ماده 3- شرایط انتخاب شوندگان به عضویت در هیئت
1- داشتن حداقل تحصیلات دانشگاهی کارشناسی
2- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در حرفه مشاوره اعتباری یا آشنائی کامل با فعالیت مشاوران سرمایه گذاری حسب عضویت در کادر علمی یا پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات معتبر(تشخیص وتائید مفیدبودن سابقه کار یا سابقه تدریس وپژوهشی با شورایعالی است).
3- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
4- داشتن حسن شهرت و اعتبار اخلاقی، اجتماعی و شغلی
تبصره : در صورتی که اشخاص نامزدشده جزوکارمندان شرکت های مشاورعضوکانون باشند، شرکت های متبوع آنان نیز باید دارای حسن شهرت و سابقه، به گواهی کارفرمایان باشند.
5- يك نفر مشرف به مسائل حقوقی و سوابق داوری از هر نوع و داشتن قدرت تشخیص و داوري (باتشخیص شورایعالی کانون)
6- حداقل يك نفر مشرف به مسائل مربوط به امور بانكي و سرمایهگذاری و یا عضویت در مراکز علمی، پژوهشی یا دانشگاهی در رشته های مرتبط
ماده 4 - نحوه انتخاب اعضاء هیئت و اداره جلسات آن:
1- اعضاء هیئت با رأی اکثریت شورای عالی انتخاب و با حکم رئیس شورای عالی منصوب
میشوند.
2- مواردی که باید در هیئت طرح شود از طرف شورای عالی (رئیس شورا) به هیئت ارجاع و احاله می شود و هیئت در برابر شورا پاسخگو است.
3- جلسات هیئت توسط رئیس هیئت و در غیاب وی توسط دبیر هیئت اداره می شود.
4- جلسات هیئت با حضور سه عضو رسمیت می یابد.
5- تصمیمات هیئت با امضای اعضاء از طریق دبیرخانه کانون به رئیس شورای عالی اعلام خواهد شد.
ماده 5 -حوزه عملکرد و نحوه کار هیئت
1- تنها مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع اين آئيننامه کلیه اعضاء کانون مشاوران اعتباری، هیئت موضوع اين آئيننامه است.

2- هیئت می تواند در امر رسیدگی به تخلفات موضوع این آئین نامه با ذکر اطلاعات اولیه و توضیحات کافی در موضوع، نظرات کارشناسی هر یک از کمیته های تخصصی کانون را درخواست نماید. کمیته مذکور موظف است ظرف مدت ده روز، نظر کارشناسی خود را در اختیار هیئت قرار دهد
3- هیئت علاوه بر مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای، به موارد اختلاف و شکایت سایر افراد اعم از اعضاء کا نون، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از یک یا چند عضو کانون درموضوعات مربوط به فعالیتهای حرفه ای آنان نیز رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام خواهد کرد. در صورتی که هیئت نتواند اختلافات موجود را حل کند یا طرفین از پذیرش رأی داوری کانون سر باز زنند، هیئت می تواند نظر خود را برای ارجاع به دادگاه صالحه اعلام کند.
4- پاسخ به استعلامهاي محتمل از سوي مراجع ذيصلاح قضائي و انتظامي از سوي هيأت با هماهنگي شورايعالي امكانپذير است.
5- هیئت پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که تخلف را محرز تشخیص دهد، نوع مجازات را تعیین و اعلام مينمايد و در غیر این صورت، ثبت و صدور رأي برابر مفاد ماده (8) آئيننامه خواهد بود. مدت رسیدگی به شکایات و تخلفات نباید بیش از سی روز بطول انجامد مگرآنکه شورایعالی پس ازمطالعه گزارش هیئت، زمان رسيدگي را تمدید و اعلام کند.
6- هر گاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کشور را داشته باشد، هیئت مکلف است با رعايت مقررات موضوعه، مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت از طریق شورای عالی به مرجع صلاحيتدار منعكس كند.
7- تصمیمات اتخاذ شده در هیئت با راي اکثریت معتبر و ابلاغ آن به کانون، توسط رئیس هیئت صورت خواهد گرفت.
8- رأی هیئت توسط دبیرخانه کانون و به وسیله پست و به آدرس قانونی مندرج در پرونده عضو ابلاغ خواهد شد و در صورتی که شرکت تغییر نشانی خود را کتباً به کانون اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر است.
9- هر گاه رئیس هیئت عالی نظارت یا رئیس شورای عالی، از سوء رفتار و اعمال خلاف شئون و حیثیت حرفهای هریک از اعضای کانون اطلاع حاصل کند، می تواند با ذكر موضوع، تعلیق موقت آن عضو را از هیئت، درخواست کند. در این صورت، هیئت مذکور خارج از نوبت، این درخواست را رسیدگی و با توجه به دلایل ابراز شده، رأی مقتضی را صادر می کند.
10- شركت ميتواند علاوه بر محكوميت شركتها (اعضاء) حسب مورد اشخاص حقيقي (مديران) را نيز مستقل از شركت محكوم نمايد.
ماده 6- مسئولیت ها و تعهدات حرفه ای عضویت درکانون و حدود تخلفات:
1- عضویت در کانون به منزله قبول اساسنامه، منشور اخلاقی و حرفه ای و کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات تخصصی و انضباطی کانون است و رعایت نکردن مفاد آن ها از هر نوع و به هر دلیل تخلف محسوب می شود.
2- رعایت شئون اخلاقی و حرفه ای در تمام ابعاد آن از قبیل حسن روابط و تعامل مشاور با بانک، متقاضی تسهیلات، کارفرمایان و مجریان طرح ها، همکاران کانون و مراجع رسمی کشور الزامی است. شئون اخلاقی و 
حرفهای صرفاً محدود به موارد فوقالذكر نبوده و رعایت اخلاق حرفهای براي همکاران، اعضاء کانون و تمام طرف های فعالیت مشاور بطور متقابل يك الزام محسوب می شود.
3- کانون موظف است مدافع امور حرفه ای و مصالح اعضاء خود باشد. اعضاء نیز موظفند علاوه بر قوانین مصوب و جاری کشور، اساسنامه،آئین نامه ها و سایر مقررات کانون را رعایت نمایند. بديهي است كه دفاع از اعضاء هنگامی امکان پذیر است که اعضاء، مقررات را رعایت کرده باشند.
4- اعضاء کانون نسبت به حفظ اطلاعات شخصی متقاضیان تسهیلات و همچنین بانک ها متعهد بوده و باید از افشای آن نزد دیگران و یا انتشار محدود یا عمومی آن در جامعه خودداری کنند.
5- اعضاء کانون نباید بدون اطلاع و رضایت كتبي مشتریان خود، از شهرت آنان برای تبلیغات شخصی خوداستفاده کنند.
6- اعضاء کانون حق ندارند گزارش های امکان سنجی و مطالعات مربوط به طرح مشتریان خود را در اختیار اشخاص غیر قرار دهند اما می توانند از اطلاعات عمومی و تخصصی که توسط خود مشاور از منابع دیگر جمع آوری یا استخراج شده باشد برای طرح های دیگر استفاده کنند.
7- مشاور مجاز نيست گواهی خلاف واقع یا مبهم را تأیید یا در گزارش خود به آن استناد کند.
هر گاه شرکتی با سوء نیت، ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع مطالبی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به موضوع مورد گزارش تمام ماوقع را ذکر نکند، متخلف محسوب می شود .
8- موارد زیر نيز از مصادیق تخلفات صنفی است :
1-8- عدم انجام به موقع تعهدات در چارچوب برنامه زمان بندی شده در قراردادها
2-8- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3-8- مسامحه و سهل انگاری در ارائه نظرات کارشناسی و مدیریتی، هر چند در تصمیمات استفاده کنندگان گزارش ها تأثیری نداشته باشد.
4-8- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که در چارچوب ضوابط مربوطه، حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
تبصره : علاوه بر مراجع رسمي قضائي و مقامات مسئول اشخاص زير حق دريافت اطلاعات مربوط به اين ماده را دارند. علاوه بر مراجع قضائي و نظارتي اشخاص زير نيز ميتوانند در چارچوب مقررات اطلاعات كانون را مطالبه نمايند و كانون نيز همكاري لازم را بعمل خواهد آورد.
- نمايندگان بانك
- مشتريان و كارفرمايان طرحها
- هيأت عالي نظارت كانون
- كانون مشاوران
5-8- ارائه نظرات کارشناسی با استفاده از اطلاعات مبهم و نادرست در شرایطی که صحت اطلاعات دچار تردید است.
6-8- نقض قوانین و مقررات جاری کشور در اظهار نظر کارشناسی و نيز در تهیه و ارائه گزارشهای موضوع قراردادها.

7-8- اظهار نظر کارشناسی به رغم ردّ جهات قانوني و مقرراتي ناظر بر موضوع مورد بررسی
8-8- انجام کارشناسی يا اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت و حیطه وظایف و اختیارات مشاور باشد.
9-8- ارائه گزارش های کارشناسی بر خلاف واقع
10-8- ارائه گزارش کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن لغو شده باشد.
11-8- افشاء اسرار و اسناد محرمانه
12-8- اخذ وجه یا مال و قبول خدمات مازاد بر تعرفه و دستمزد و هزینه مقرر در تعرفههای مصوب یا دستور مراجع صلاحیت دار
13-8- انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایطی که تأیید صلاحیت و رتبه بندی براساس آن انجام شده است.
14-8- عدم رعایت ضوابط،آئین نامه هاومقررات کانون
ماده 7 - روش رسیدگی به شکایت در هیئت
1- شکایت باید کتبی و با امضاء شاکی بوده و حاوی مشخصات و مدارک ذیل باشد:
- نام و نشانی خواهان و خوانده
- موضوع شکایت و تصویر گزارش های مربوطه و مدارک مورد استناد و قرارداد(های) فیمابین و خواستههای صريح شاکی كه به دبیرخانه کانون، تحویل و به ثبت میرسد.

2- دبیرکل، شکایت راپس ازرویت رئیس شورا، برای رسیدگی و اظهار نظر براي رئیس هیئت ارسال می کند.
3- در صورتی که هیئت، حضور شاکی یا عضوی را که از وی شکایت شده، برای کشف حقیقت لازم بداند، از وي برای ادای توضیحات به هیئت دعوت خواهد کرد. لیکن عدم حضور یکی از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
4- هیئت در وقت مقتضی به پرونده و شكايت فرد شاکی، رسیدگی و براساس توضیحات طرفین و اطلاعات به دست آمده، رأی لازم را صادر خواهدکرد.
5- هیئت موظف است ظرف مدت 30 روزازتاریخ دریافت شکایت ومستندات موردنیاز، رأی خود را به طرف های ذینفع ابلاغ کند. پس از گذشت 30 روز چنانچه هیچ یک از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض نداشته باشند، رأی مذکورقابل اجرا خواهد بود.
6- در شرایطی که یکی از طرفین دعوا نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد می تواند نسبت به تصميم متخذه، درخواست تجديدنظر نمايد.
7- هیئت پس از اقدامات اولیه، یک نسخه از شکایت را به آدرس عضوی که از وی شکایت شده ارسال میکند. شرکت (عضو) نیز می تواند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را همراه با مدارک و مستندات از طریق دبیرخانه کانون به هیئت تسلیم نماید.
8- رئیس هیئت پس از تكميل مستندات، وقت رسیدگی به پرونده را تعیین و از طریق دفتر کانون به اعضاء هیئت و طرف های ذینفع ابلاغ خواهد کرد.
ماده 8- محدودیت ها، محرومیت ها و مجازات های صنفی اعضاء
محدودیت هایی که توسط کانون پس از رسیدگی به تخلفات در مورد اعضاء (شركتهاي مشاور) اعمال میشود به شرح زیر می باشد:
1- توبیخ و تذکر شفاهی محرمانه
2- توبیخ کتبی و تذکر محرمانه با درج در پرونده
3- توبیخ کتبی با درج در پرونده و اعلام به بانک مربوطه که تخلف در مورد پرونده آن بانك صورت گرفته است.
4- تعلیق عضویت از سه ماه تا یک سال و اعلام به بانک ها و سایر مراجع ذیربط
5- لغو عضویت و اعلام به بانک ها و سایر مراجع ذیربط
تبصره 1: همواره آخرين اطلاعات اعضاء مجاز از طريق سايت كانون در اختيار اشخاص ذينفع قرار خواهد گرفت.
تبصره 2: هركدام از محروميتها و مجازاتهاي فوق، در هنگام تجديد ارزيابي مشاوران، منجر به تأثير ضريب كاهنده در مجموع امتيازات مشاور خواهد شد.
تبصره 3 : با توجه به اینکه تمام اعضاء کانون،اشخاص حقوقی می باشند لذا اعمال محدودیت و محرومیت در مورد شخصیت شرکت ها است و در صورت بروز جرائم سنگين يا خارج از حيطه اختيارات كانون، همزمان مراتب براي اعمال مجازات، به مقامات قضایی ارجاع ميگردد.
تبصره 4 : در هنگام پذيرش اعضاء جديد محكوميتهاي محتمل سهامداران و مديران متقاضي عضويت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. شرکت جدید در صورتی به عضویت کانون در خواهد آمد که علاوه بر شرایط عضویت، حداقل سه چهارم سهامداران وتمام مدیران اصلی آن (رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل)از شرکت هائی که قبلا عضویت آنهادرکانون لغو شده نباشند. در در هر صورت شخص خاطي اصلي (محكوم) نميتواند در تركيب مديران شركت قرار گيرد.
ماده 9 - نحوه اعمال محدودیت ها و مجازات های صنفی
1- دبیر کل کانون، مسئول اجرای احکام قطعی هیئت سازش و رسیدگی به تخلفات شرکتهای عضو می باشد.
2- در صورتی که بررسی پرونده ای در هیئت، مستلزم انجام خدمات کارشناسی باشد، بدواً هزينه مترتبه توسط شاكي، پرداخت و پس از خاتمه رسيدگي و احراز تخلف، هزينه مربوطه از سوي متخلف به حساب شاكي واريز خواهد شد.
تبصره : تعیین هزینه های خدمات کارشناسی در هیئت با پيشنهاد شورای عالی و تصويب هیئت عالی نظارت است.
ماده 10- در صورت مغايرت مفاد و احكام اين دستورالعمل با قوانين حاكم بر كشور، حكم قانون، مقدم و نافذ است.
این آئین نامه در 10 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1387/09/12 به تصویب هيأت عالی نظارت رسید.

 

ورود اعضا