یکشنبه, 27 اسفند 1396

آیین نامه تعیین حدود مسئولیت مشاوران عضو

تعیین حدود مسئولیت مشاوران عضو

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در قبال بانک و مشتریان

ماده يك (1) كليات:

به منظورايجاد رابطه تبادل اطلاعات صحيح بين نظام اعتباري و بانكي و متقاضيان و دريافت كنندگان تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري، حدود مسئوليت مشاوران در قبال بانك ها و موسسات اعتباري و مشتريان آنها در فرآيند هاي زير و در چارچوب مقررات و قوانين و آئين نامه هاي مرتبط و به شرح زير تعيين ميگردد.

- فرآيند مطالعات امكان سنجي براي احراز توجيه پذيري فني، اقتصادي و مالي طرح هاي متقاضي دريافت تسهيلات .

- نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف تسهيلات بانكي بر اساس طرح مصوب در بانك .

ماده دو (2) تعاريف :

معاني واژه هاي مندرج در اين دستورالعمل به شرح زير ميباشد:

- مشاور: مشاوران عضو كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي كه بر اساس ضوابط و آيين نامه هاي كانون ،عضويت و رتبه بندي آنها احراز شده و فعاليت مينمايند.

- بانك: كليه بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري غير بانكي كه در چارچوب قوانين و مقررات موجود و با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشغول به فعاليت ميباشند.

- متقاضي(مشتري): هر شخصيت حقوقي يا حقيقي است كه در ابتداي طرح (مرحله مراجعه) يا در مرحله اجراي طرح نيازمند منابع بانكي بوده و يا به منظور اجراي يك طرح سرمايه گذاري با بانك يا موسسه قرارداد منعقد نموده است.

- استانداردها: مجموعه استانداردهاي جاري و دستورالعمل هاي فني است كه توسط موسسات رسمي براي انجام محاسبات و دريافت اطلاعات انتشار مييابد (نظير استانداردهاي ملي كالاها و خدمات، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و . . .)

ماده سه (3) محدوده تعهدات و مسئوليت ها :

1. اين دستورالعمل ناظر بر مواردي خواهد بود كه فرآيند بررسي طرحها يا نظارت برمصرف

تسهيلات با حضورمشاوران امكان پذير است و مشاور در قبال قرارداد مشخص در فرآيند مذكور نقش ايفا مينمايد.

2. تعهد مشاوران براساس قرارداد مشخص تعيين ميشود و مشاوران در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور و مستندات موجود ملزم به بررسي طرح ها و نظارت بر آن ها ميباشند.

3. در مقوله ارزيابي طرحها مشاوران در چارچوب ضوابط و مقررات حاكم، همه مساعي خود را براي انجام بموقع و مطلوب خدمات مشاورهاي مصروف نموده و از حيث حصول نتيجه، تعهدي نخواهند داشت.

ماده چهار (4) مسئوليت ها و تعهدات عمومي مشاوران:

1. تعهدات و مسئوليت هاي مشاوران بر اساس قراردادي كه براي ارائه خدمات بين مشاور و متقاضي و يا مشاور و بانك و يا به صورت سه جانبه براي ارائه خدمات منعقد ميگردد تعيين ميشود. علاوه بر تعهدات مذكور در قراردادها، مشاوران با قبول عضويت در كانون تعهدات و مسئوليت هاي اين آئين نامه را در قبال بانك و مشتريان ميپذيرند و هرگونه تعهد يا موضوعات مندرج در قراردادهاي منعقده نميتواند نافي و متناقض اين مسئوليتها و تعهدات باشد.

2. مشاور در قبال حفظ كليه اطلاعات و اسنادي كه در فرآيند تهيه گزارش ها براي بانك و متقاضيان در اختيار وي قرار گرفته است مسئول بوده و نميتواند اطلاعات خاص يك طرح يا گزارش را بدون رضايت متقاضي منتشر نمايد يا در اختيار اشخاص ثالث قرار دهد.

3. مشاور موظف است در تهيه گزارشاتي كه ارائه ميدهد نهايت دقت را معمول داشته و گزارشات را بر اساس بررسيهاي كارشناسي و طبق ضوابط تعيين شده ارائه نمايد .

4. مشاور در قبال صحت گزارشاتي كه به بانك و متقاضيان ارائه ميدهد مسئوليت داشته و موظف است در صورت درخواست بانك ، متقاضي يا ساير مراجع رسمي بررسي كننده گزارشات، روش ها و مستندات و منابعي را كه دال بر صحت اطلاعات ارائه شده در گزارش ميباشند ارائه نمايند. در صورتي كه مستندات ، مراجع و روش هايي كه از نظر مشاور تامين كننده صحت اطلاعات مندرج در گزارشها ميباشند وجود نداشته باشد مشاور موظف به اعلام آن در گزارش و يا به صورت مكتوب براي ايجاد روش مناسب براي تصميم سازي و واگذاري انتخاب به طرفين ميباشد.

5. داشتن اطلاعات لازم براي مشاوران بمنظور پاسخگوئي به مشتريان يك ضرورت است به همين منظور مشاور مسئول پيگيري دريافت آخرين مقررات و اطلاعات و ضوابط بانكي مرتبط با طرح و نحوه اعطاء تسهيلات از بانكها ميباشدتابتواند گزارش هاي خود را در هماهنگي با مقررات مشمول و مرتبط تهيه و ارائه نمايد و متقاضيان را در خصوص چگونگي استفاده از تسهيلات راهنمايي كند.

6. مشاور مجاز نيست به هر روش منجمله آگهي مطبوعاتي و ... ، پيرامون اعطاء تسهيلات و معرفي اشخاص به بانك، از طريق تضمين پرداخت ، اعلام زمانبندي و ... ، خارج از عرف، تبليغات و اطلاعرساني كند.

7. چنانچه مشاور در فرآيند اعطاي تسهيلات و يا مصرف آن از اشكال،اهمال و يا هر گونه نقض مقررات و قوانين مستندا" اطلاع حاصل كند موظف به انعكاس بموقع موضوع به مراجع ذيصلاح ميباشد در صورت عدم اطلاع به مراجع ذيربط يا كانون، مشاور مسئول عواقب آن خواهد بود.

8. مشاور مسئول رعايت استانداردها، فرمت ها و آيين نامه ها وضوابط كانون مشاوران اعتباري و سرمايهگذاري بانكي در ارائه گزارش هاي خود ميباشد.

9. مشاور در مورد پشتيباني از اطلاعات گزارش هاي خود از جمله رفع اشكالات و ارائه اطلاعات وتوضيحات لازم براي رفع ابهام گزارش مسئول بوده و لازم است در مدت مشخص (براساس قرارداد منعقده) خدمات لازم را ارائه و نيز در دوره اعتبار طرح (حداكثر تا 10 سال) مستندات تهيه شده را در سوابق خود نگهداري نمايد.

10. مسئوليت اجراي قرارداد منعقده بين مشاور و متقاضي يا بانك، كاملا" و به صورت مستقيم به عهده مشاورميباشد.

11. در صورت انجام خدمات مشاورهاي به صورت كنسرسيومي، تمامي اعضاء كنسرسيوم متضامنا" در قبال پاسخگويي در باره كل گزارش مسئوليت دارند.

12. مسئوليت تصويب و پرداخت تسهيلات با بانك بوده و مشاور به هيچ عنوان نبايد مسئوليت تصويب يا پرداخت تسهيلات را بپذيرد و دريافت دستمزد يا بخشي از حق الزحمه خود را به تصويب تسهيلات و پرداخت آن منوط نمايد.

13. مشاور در ايجاد رابطه صحيح و قانوني بين بانك و متقاضي مسئول بوده و موظف است در تنظيم

گزارشهاي خود منافع قانوني و منصفانه طرفين را مد نظر داشته باشد.

14. كليه مشاوران موظف به ايجاد رابطه اطلاعاتي صحيح بين نظام بانكي و متقاضيان و دريافتكنندگان تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري ميباشند.

15. مشاور در قراردادهاي منعقده با متقاضيان، مسئول رعايت حداقل شرح خدماتي است كه توسط كانون تعيين ميشود.

16. كليه قراردادهاي منعقده بين مشاوران با بانك ها و يا متقاضيان در ارتباط با فرآيندبررسي و نظارت طرحها، نافي مسئوليت هاي مندرج در اين دستورالعمل نخواهد بود.

17. اين دستورالعمل در چهار ماده و (19) بند در جلسه مورخ 1387/11/08 هيأت عالي نظارت كانون به تصويب رسيد.

ورود اعضا