یکشنبه, 27 اسفند 1396

دستورالعمل اعلام قراردادهای اعضای کانون

دستورالعمل نحوه اعلام قراردادهای اعضاء

نظر به اینکه سامانه ثبت قراردادهای اعضای کانون، چندی است راه اندازی شده و مورد بهره برداری اعضای محترم قرار گرفته است، لذا بدین وسیله دستورالعمل نحوه اعلام قراردادها که پیش از این در بخش آیین نامه ها و دستورالعمل های وبسایت کانون درج شده بود، منتفی اعلام می شود.
اعضای محترم کانون می باید اطلاعات قراردادهای جدید امکان سنجی یا نظارت خود را در سامانه ثبت قراردادها ( در وبسایت کانون ) درج کرده تأییدیه مورد نظر را از سیستم دریافت و همراه گزارش ، به شعبه بانک مربوط ارسال کنند.  
یادآور می شود در این فرآیند، تکمیل فرم شماره 402 - ف ( در ارتباط با پرداخت 2 درصد قرارداد و دریافت رسید ) و ارسال آن به دبیرخانه الزامی است.  

ورود اعضا