یکشنبه, 27 اسفند 1396

دستورالعمل تمدید اعتبار گواهینامه رتبه بندی و نحوه ارتقاء رتبه مشاوران عضو کانون

1- شرایط تمدید گواهینامه‌‌های رتبه‌بندی
1/1 : نظر به اینکه گواهینامه‌های رتبه‌بندی صادر شده دارای اعتبار یکساله بوده و تاریخ برخی از آنها منقضی شده است، لذا اعتبار اینگونه گواهینامه‌ها حداکثر برای دو بار و هر بار بمدت یکسال در صورت وجود شرایط ذیل قابل تمدید است :
- نداشتن تخلف و هر نوع رفتار خلاف شئون حرفه‌ای و ضوابط کانون
- تعامل، هماهنگی و پاسخگویی مناسب و بموقع به درخواست‌های کانون
- ارائه تعهد کتبی مبنی بر اعلام تغییرات سازمانی و نیروی انسانی که سبب کاهش رتبه می‌شود
- حفظ شرایط عضویت و پرداخت حق عضویت سالانه و دو درصد حق‌الزحمه تا زمان تمدید
- پرداخت هزینه تمدید گواهینامه رتبه‌بندی برای دوره یکساله از تاریخ اخذ گواهینامه تا زمان تمدید طبق جداول زیر:


میلیون ریال

 گروه رتبه / نوع خدمات  امکان‌سنجی  نظارت
 رتبه‌های الف  ۳۰  ۱۵
 رتبه‌های ب  ۱۲ ۶ 
 رتبه‌های ج  ۶ ۳ تبصره 1 : در هنگام تمدید گواهینامه مبالغ 2% پرداختی مشاور در دوره از هزینه تعیین شده کسر خواهد شد.
تبصره 2 : شرکت‌هایی که در مرحله ارزیابی و رتبه‌بندی اولیه رتبه‌ ج –3 را کسب کرده‌اند ، گواهینامه آنان حداکثر با 3 گرایش (به استثنای انرژی نفت و گاز و معادن و فلزات) تمدید خواهد شد .
2/1 : هر یک از شرکت‌های مشاور پس از سه سال از تاریخ اولین رتبه ‌بندی ( و دوبار تمدید ) ، مجدداً ارزیابی و رتبه‌بندی خواهد شد ، اعتبار گواهینامه ارزیابی مجدد سه سال خواهد بود.


2- شرایط ارتقاء رتبه
1/ 2 : شرکت‌های رتبه‌بندی شده که حداقل یکسال از تاریخ صدور گواهینامه رتبه‌بندی آنان گذشته باشد، در صورت احراز شرایط بند 1/1 این دستورالعمل و با اعلام دلایل کافی مبنی بر افزایش توانمندی و تغییرات مثبت در شاخص‌های رتبه‌بندی در هر یک از رسته‌هائی که قبلاً ارزیابی شده و رتبه مربوط را بدست آورده‌اند می‌توانند کتباً ارتقاء رتبه خود را درخواست کنند.
تبصره 3 : درخواست رتبه‌بندی برای رسته‌ای که مشاور فاقد رتبه می‌باشد نیز در این مرحله قابل بررسی است.
تبصره 4 : شرکت‌هائی که در ارزیابی و رتبه‌ بندی اولیه با برخورداری از امتیاز ارفاقی (موضوع بند 4 ، آئین ‌نامه رتبه‌بندی) از حداقل رتبه برای فعالیت برخوردار شده‌اند پس از یکسال مجدداً ارزیابی خواهند شد.
تبصره 5 : شرکت‌های درخواست‌کننده ارتقاء رتبه حداکثر از یک پایه ارتقاء می‌توانند برخوردار شوند.
تبصره 6 : شرکت‌هائی که در مرحله ارتقاء رتبه ج – 2 یا ج – 1 را کسب نمایند فقط در سه گرایش می‌توانند ادامه فعالیت دهند.
تبصره 7 : ارتقاء رتبه شامل امتیاز ارفاقی ( موضوع بند 4 آئین‌ نامه رتبه‌ بندی ) سال اول نمی‌شود.
3- هزینه ارزیابی مرحله ارتقاء از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال به تناسب حجم تغییرات خواهد بود، همچنین به دبیرخانه کانون اجازه داده می‌شود به شرکت‌هائی که دفتر اصلی آنان در شهرستان‌ها است با تشخیص خود وبا ذکر دلایل تا 25 درصد تخفیف دهد.
تبصره : هزینه درخواست گرایش جدید 10 میلیون ریال می‌باشد.
4- اعتبار گواهینامه رتبه‌بندی در مرحله ارزیابی ارتقاء سه سال می‌باشد لیکن کانون هر سال بر حسب وظیفه نظارتی خود به صورت دوره‌ای از شرکت‌ها بازدید و اعتبار شاخص‌ها و امتیازات کسب شده را ارزیابی خواهد کرد .
این دستورالعمل در 2 بخش و 4 بند و 8 تبصره در تاریخ : 1391/04/04 به تصویب شورای عالی کانون رسید.

ورود اعضا