یکشنبه, 27 اسفند 1396

دستورالعمل صدور مجوز موردی برای ارائه گواهی

بمنظور ایجاد فرصت مناسب انجام کار برای شرکت های عضو، کسب تجربه و افزایش توانمندی این دستورالعمل تهیه شده است تا شرکت های دارای درجه و آن ها که در شرایط و مراحل درجه بندی قرارگرفته اند، تحت شرایط این دستورالعمل با دریافت تعداد محدود مجوز موردی از کانون طرح های خاصی را بررسی یانظارت کنند.

1-   شرکت­های برخوردار از دستورالعمل:

1-1   گروه یکشرکت هائی که درمرحله ارزیابی و درجه بندی بوده و فرآیند درجه بندی آن طولانی شده است.

1-2   گروه دوم شرکت هایی که فقط در یک رسته امتیاز کسب کرده و برای قرارداد و موضوعی در رسته دیگر متقاضی مجوز موردی هستند.

1-3   گروه سومشرکت هایی که درجه ب-3 و ب-2 و همچنین درجه ج–3 و ج–2 را دارا می­باشند و درخواست مجوز موردی برای پروژه­ های با سرمایه­ گذاری بالاتراز درجه فعلی خود را دارند.

1-4      گروه چهارمآن دسته از شرکت های مشاور که دارای درجه بندی در یک یا چند گرایش بوده ولی گرایش مربوط به پروژه مورد درخواست را ندارند.

2-   شرایط کلی درخواست مجوز موردی:

-        درخواست کتبی : مشاور باید درخواست خودرا باذکر دلایل به همراه فرم شماره 201-ف (معرفی پروژه و موافقت کارفرما) کتباً به کانون ارسال نماید.

-         صدور مجوز برای گرایش های مشخص و تخصصی از جمله: نفت وگاز- انرژی– صنایع فلزات اساسی– معدن– معماری و شهرسازی و کشاورزی، منوط به احراز توانمندی مشاور برای کانون در این زمینه و بر اساس وجود سابقه کار در همان گرایش و معرفی نیروهای متخصص برای پروژه مورد درخواست خواهد بود.

-        تعداد گواهی موردی: (مجوز موردی) صادره برای هر شرکت حداکثر 2 مورد در سال خواهد بود.(بدیهی است برای درخواست اضافه تر، مشاور باید موفق به اخذ درجه و شرایط برتر از شرایط موجود خود ازکانون شود.)

-    صدور مجوز برای شرکت های متقاضی مستقر در شهرستان ها، در صورتی که شرکت مشاور دیگری در منطقه موجود نباشد و یا شرکت های موجود در منطقه گرایش مورد نظر را نداشته باشد، تا 3 طرح در سال انجام می شود.

-       نداشتن بدهی به کانون:بدیهی است پذیرش درخواست و صدور مجوز موردی برای شرکت هائی که کلیه قراردادهای خود را در سامانه ثبت قرارداد کانون ثبت کرده باشند و هیچ گونه بدهی مالی به کانون نداشته باشند، مجاز است. 

3-    شرایط اختصاصی برای هر گروه:

3-1 - شرایط صدور گواهی موردی برای گروه اول

 

-       تکمیل حداقل فرمهای 1و2و3و4و14 ازفرم های درجه بندی

-     تصمیم و اقدام جدی و موثرشرکت برای اتمام مراحل درجه بندی

-       مجوز صادره برای مشاور باتوجه به اطلاعات پروژه های ثبت شده در فرم های تکمیل شده درجه بندی خواهد بود.

3-2 -  شرایط صدور گواهی موردی برایگروه دوم

-     برآورد اولیه سرمایه گذاری ثابت پروژه های مورد درخواست، در حد سقف مجاز درجه مشاور باشد.

-     صدور مجوز موردی تنها برای گرایش هایی مجاز است که مشاور در آن گرایش ها دارای گواهینامه درجه بندی (در رسته دیگر) است.

-     سقف مبالغ سرمایه گذاری هر پروژه متناسب با درجه های شرکت در هر گرایش خواهد بود.

-     صدور مجوز برای درخواست های بالاتر از سرمایه گذاری فوق منوط به دارا بودن سابقه در طرح های مشابه از نظر سرمایه گذاری می باشد.

3-3-  شرایط صدور گواهی موردی برایگروه سوم

 

-      سرمایه­ گذاری ثابت پروژه معرفی شده برای دارندگان درجه ج-3 و ج-2 تا حداکثر سقف مبلغ سرمایه گذاری برای درجه ج-1 و برای دارندگان درجه ب-3 و ب-2 نیز حداکثر تا سقف مبلغ سرمایه گذاری برای درجه ب-1 باشد.

-     صدورمجوز موردی طرح های نفت وگاز و انرژی برای مشاوران درجه ج-3 وج-2 مجاز نمی باشد. صدور مجوز موردی در این گرایش ها برای شرکتهای درجه ب-3 و ب-2 منوط به احراز توانمندی مشاور بر مبنای وجود سابقه انجام طرح های مشابه و معرفی کارشناسان متخصص برای پروژه مورد نظر می باشد.

3-4- شرایط صدور گواهی موردی برای گروه چهارم

-     سرمایه گذاری ثابت پروژه معرفی شده، حداکثر تا سقف سرمایه گذاری مجاز برای درجه فعلی شرکت باشد.

-     صدور مجوز برای دارندگان درجه ج–2 و ج–3 در گرایش : نفت و گاز و انرژی مجاز نمی باشد.

این دستورالعمل درتاریخ 1393/12/17 تکمیل و به تصویب شورای عالی رسید.

ورود اعضا