تبعات برداشت از صندوق توسعه را به دولت هشدار داده بوديم

تاریخ انتشار : 1399/05/11

رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي نسبت به خريد منابع ارزي صندوق توسعه ملي که آثاري مشابه استفاده از پايه پولي دارد، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالناصر همتي در صفحه شخصي اينستاگرام خود با بيان اينکه همه افزايش قيمت‌ها در بهار امسال صرفاً به رشد پايه پولي و نقدينگي مربوط نمي‌شود، نوشت: خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، جهت تأمين کسري بودجه توسط بانک مرکزي (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکليف شد) در شرايط تحريمي، تأمين کسري بودجه از محل پايه پولي است. اين روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزي خواهد بود. لذا، بانک مرکزي به حکم وظيفه، نظر کارشناسي خود را در خصوص آثار احتمالي ناخوشايند اين روش تأمين بودجه، گزارش کرده بود

متن کامل يادداشت همتي به اين شرح است:

بانک مرکزي تمام تلاش خود را براي کنترل ميان مدت و بلندمدت رشد متغيرهاي پولي و مديريت نرخ سود، براي کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامي موانع و محدوديت‌ها از همه ابزارهاي خود براي تحقق تورم هدف‌گذاري شده، براي يک سال آينده استفاده مي‌کند.

قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزي، بايستي در چارچوب محيط اقتصاد کلان و شوک‌هاي وارده به اقتصاد و همچنين بر مبناي ابزارها، اختيارات و درجه استقلال بانک مرکزي باشد.

خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، جهت تأمين کسري بودجه توسط بانک مرکزي (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکليف شد) در شرايط تحريمي، تأمين کسري بودجه از محل پايه پولي است. اين روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزي خواهد بود. لذا، بانک مرکزي به حکم وظيفه، نظر کارشناسي خود را در خصوص آثار احتمالي ناخوشايند اين روش تأمين بودجه، گزارش کرده بود.

روش‌هايي که امسال دولت محترم براي تأمين کسري بودجه از طريق فروش سهام دولتي و نيز انتشار اوراق بدهي به کار گرفته است، در شرايط تداوم فشار حداکثري، روش‌هاي مناسبي براي تأمين منابع لازم از نقدينگي موجود در جامعه و بدون فشار به پايه پولي است و در صورت تداوم، کمک خوبي به بانک مرکزي در نيل به هدف مهار تورم خواهد بود.

همه افزايش قيمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پايه پولي و نقدينگي مربوط نمي‌شود. افزايش انتظارات تورمي، متأثر از عوامل غيرپولي و عملکرد ساير بازارها نيز در افزايش فشارهاي تورمي نقش داشته‌اند.