عرضه اوليه ۱۲ شرکت در بورس

تاریخ انتشار : 1399/05/11

معاون ناشران و اعضا شرکت بورس تهران از موافقت با پذيرش ۱۲ شرکت در بورس تهران از ابتداي سال خبر داد که با احراز شرايط تعيين شده، نسبت به درج آنها اقدام و در نوبت عرضه اوليه قرار مي‌گيرند.

به گزارش ايبِنا، مجيد نوروزي گفت: از ابتداي سال تاکنون با پذيرش ۱۲ شرکت در بورس تهران موافقت شده که با احراز شرايط تعيين شده توسط هيات پذيرش، نسبت به درج آنها اقدام و در نوبت عرضه قرار مي‌گيرند. فرآيند پذيرش تمامي شرکت‌ها در بورس بر اساس دستورالعمل پذيرش و مشمول بررسي‌هاي دقيق است و اعضاي هيات پذيرش که نمايندگاني از کانون کارگزاران و سازمان بورس نيز در آن حضور دارند کليه ابعاد مالي، عملياتي و ساير موارد مرتبط با شرکت را پايش کرده و پس از رفع نکات تعيين شده با هدف کاهش هرگونه مخاطرات احتمالي براي سهامداران جزء، اجازه درج و عرضه سهام به شرکت داده مي‌شود.

جزييات عرضه اوليه هفتمين شرکت

وي با بيان اينکه هفتمين شرکت نيز به زودي عرضه اوليه مي‌شود، افزود: با توجه به اينکه شرکت و سازمان بورس در خصوص تمامي ناشران پذيرفته شده در بورس مسئوليت نظارت قانوني دارند، مسئله بررسي صورت‌هاي مالي شرکت‌ها با دقت درخصوص تمام اين شرکت‌ها انجام مي‌شود. اگرچه ارزش‌گذاري سهام شرکت‌ها در فرآيند پذيرش و عرضه اوليه توسط نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان بورس و بصورت حرفه‌اي انجام مي‌شود ليکن در مرحله آگهي عرضه اوليه، کليه اطلاعات شرکت در گزارش ارزش‌گذاري توسط گروه تخصصي در بورس تهران بازبيني شده و در صورت لزوم نسبت به انجام حسابرسي ويژه و راستي‌آزمايي آنها اقدام مي‌شود تا صحت کليه اطلاعات مجدداً مورد بررسي قرار گيرد.

اهميت ارزش‌گذاري سهام شرکت‌ها

اين مقام مسئول تصريح کرد: موضوع ارزش‌گذاري سهام شرکت‌ها در عرضه اوليه با تعهد خريد ارزش‌گذار همراه بوده و بر اساس اطلاعات منتشر و افشا شده انجام و مبناي ارزش‌گذاري قرار مي‌گيرد. سرمايه گذاران همواره در تصميم گيري براي خريد سهام در عرضه اوليه يا ساير خريد و فروش‌ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات شرکت‌ها توجه کرده و تصميم مي‌گيرند. موضوعات مطرح شده و يا موضع گيري در فضاي مجازي اگر بر اساس نظر کارشناسي نباشد، نمي‌تواند مبناي تصميم گيري باشد ضمن اينکه تصميم گيري بر اساس اطلاعات رسمي افشا و تحليل شده انجام مي‌شود.

اصول کارشناسي

نوروزي ادامه داد: تحليل کارشناسي درخصوص کليه شرکت‌هاي بورسي و عرضه‌هاي اوليه کار پسنديده اي است و از کليه نهادهاي تخصصي و داراي مجوز تحليل و شرکت‌هاي مشاور سرمايه گذاري درخواست مي‌کنيم بر اساس اصول کارشناسي نسبت به تحليل و ارائه اطلاعات تکميلي به سرمايه گذاران اقدام کنند تا فضاي غير رسمي و غيرکارشناسي مبناي تصميم گيري سرمايه گذاران قرار نگيرد. در هر عرضه اوليه پس از تأييد هيات پذيرش، ناشران نزد سازمان بورس ثبت شده و پس از تأييد سازمان و بورس تهران، نسبت به عرضه اوليه اقدام مي‌شود.

رعايت ضوابط و مقررات

وي عنوان کرد: قرار نيست در عرضه‌هاي اوليه يا ساير اقدامات نظارتي بازار صرفاً بر اساس اظهارنظر بخشي از بازار تصميمات تغيير کند و کليه اقدامات در بورس تهران بر اساس ضوابط و مقررات تصويب شده به انجام مي‌رسد. با توجه به سياست‌هاي ابلاغ شده از سوي رييس جمهور، وزارت اقتصاد و سياست‌گذاران ذيربط در سال جهش توليد با در نظر گرفتن رويکرد مثبتي که به بازار سرمايه وجود دارد، افزايش عرضه اوليه و واگذاري سهام شرکت‌هاي جديد در بورس، يکي از تکاليف مهم براي ايجاد فرصت جديد در اين بازار بشمار مي‌رود.

فرصت سرمايه‌گذاري و رشد توليد

نوروزي با اشاره به اينکه چنين سياستي مستلزم همت مضاعف و دقت بيشتر در حوزه عرضه‌هاي اوليه مناسب در بازار است تا از اين رهگذر، فرصت سرمايه‌گذاري و رشد توليد محقق شود به مهر گفت: چنانچه يک شرکت به عنوان شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران آن شرايط پذيرش و عرضه اوليه در بورس اوراق بهادار را دارد، نبايد جلوي پذيرش و عرضه اوليه گرفته شود چرا که عرضه‌هاي اوليه عمدتاً براي سهامداران بازدهي مطلوبي به دنبال داشته و موجب رونق و نشاط بازار مي‌شود.