اعلام نتيجه شانزدهمين مرحله از حراج اوراق بهادار دولتي

تاریخ انتشار : 1399/06/26

نتيجه شانزدهمين مرحله از حراج اوراق بهادار دولتي اعلام شد.

به گزارش ايبِنا، معاون نظارت مالي و خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اطلاعيه اي نتيجه شانزدهمين مرحله از حراج اوراق بهادار دولتي در هفته منتهي به ۲۵ شهريور ماه ۹۹  را اعلام کرد.

بر اساس اين اطلاعيه، حسب تصميمات اتخاذ شده در راستاي تأمين مالي بهينه، شانزدهمين مرحله از حراج اوراق مالي اسلامي در ۲۵ شهريور ماه ۹۹ برگزار شد، که طي آن پس از اخذ سفارش‌هاي خريد اوراق از متقاضيان در سامانه‌هاي بازار بين‌بانکي کارگزاري بانک مرکزي و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۳.۰۷۷ ميليارد تومان اوراق به فروش رسيد.

گفتني است، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تأمين مالي اقتصاد کشور با کمترين تبعات تورمي، طي ماه‌هاي اخير نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتي با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله برگزاري شانزده مرحله حراج اوراق بدهي و دو مرحله پذيره نويسي اوراق اقدام نموده است که از اين طريق تاکنون، در مجموع معادل ۶۹.۸۱۷ ميليارد تومان تأمين مالي انجام شده است.

در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تأمين مالي اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمي، خزانه‌داري کل کشور طي ماه هاي اخير نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتي با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله برگزاري شانزده مرحله حراج اوراق بدهي ميان بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي و نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه (از قبيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي تأمين مالي) و دو مرحله پذيره‌نويسي اوراق از طريق کارگزاري بانک مرکزي و سيستم مظنه يابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران اقدام نموده است.

بر اساس اين گزارش حسب تصميمات اتخاذ شده در راستاي تأمين مالي بهينه، در شانزدهمين مرحله حراج اوراق مالي اسلامي که در تاريخ ۲۵ شهريور ماه ۹۹ برگزار شد، پس از اخذ سفارش‌هاي خريد اوراق از متقاضيان يادشده در سامانه‌هاي بازار بين‌بانکي کارگزاري بانک مرکزي و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران، مجموعاً مبلغ  ۳.۰۷۷ ميليارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسيد.

اين گزارش مي افزايد، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۶۹.۸۱۷ ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق تأمين مالي شده است.

اين گزارش خاطر نشان مي‌سازد، طي برگزاري پانزده مرحله قبلي حراج اوراق بدهي دولت و دو مرحله پذيره‌نويسي اوراق تا تاريخ ۱۸ شهريور ماه ۹۹ در مجموع معادل ۶۶.۷۴۰ ميليارد تومان تأمين مالي صورت گرفته بود که جزئيات آن در جدول شماره (۲) ارائه مي‌شود:

گفتني است، وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور) حسب وظايف قانوني و تخصصي خود با استناد به نتايج تحليل جامع «روند تحولات متغيرهاي اقتصادي» و «روند سنجه‌هاي پايداري بدهي‌هاي دولت در قالب سناريوهاي مختلف» و متناسب با برآورد جريان ورودي و خروجي منابع عمومي و نيز با درنظر داشتن اولويت سازگاري سياستي با چارچوب سياست‌گذاري پولي هر هفته نسبت به برگزاري حراج اوراق بدهي و ارزيابي و پذيرش پيشنهادات خريد اقدام مي نمايد.

بديهي است نتيجه رويکرد صدرالذکر حصول به اطمينان کامل از توانمندي دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي در سررسيد و در ادامه تعيين فاکتورهاي کليدي در پذيرش پيشنهادات بوده و خواهد بود.