دبير کل جديد کانون انتخاب شد

تاریخ انتشار : 1400/04/20

شوراي عالي دوره ششم کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، آقاي مازيار تقوي نژاد ديلمي را به سمت دبيرکلي کانون برگزيد.

اعضاي شوراي عالي با توجه به تعهد، پشتکار، اخلاق مداري، داشتن انگيزه لازم براي حرکت در مسير اهداف کانون، و توانمندي آقاي مازيار تقوي نژاد ديلمي که برپايه ارزيابي سوابق کاري نامبرده در مدت حدود 12 سال خدمت در کانون ، پذيرش مسئوليت هاي مهم در اين نهاد و همچنين با توجه به شناخت عميق و آمادگي وي به اجراي برنامه هاي پيش روي کانون و درنهايت تحقق اهداف تعيين شده براي کانون، وي را با اکثريت آرا به سمت دبيرکلي انتخاب کردند.

آقاي مازيار تقوي نژاد ديلمي متولد 1362 و داراي مدارج تحصيلي کارشناسي ارشد مديريت و بازرگاني از دانشگاه مهر البرز و کارشناسي مديريت صنعتي از دانشگاه گيلان مي باشد.

او پيش از اشتغال در کانون ، به مدت دو سال از سال 1384 تا 1386 به عنوان کارشناس در يک شرکت تجاري انجام وظيفه کرده و ازسال 1389 به کانون پيوسته و تاکنون مسئوليت هاي زير را عهده دار بوده است:

  • کارشناس رتبه بندي از 1389 تا 1391
  • کارشناس رتبه بندي و مسئول پروژه سامانه قراردادها ( طراحي ، اجرا و پشتباني نرم افزار مربوط )

از سال 1391 تا 1396

  • مسئول واحد رتبه بندي و مسئول پشتيباني نرم افزارهاي قراردادها و رتبه بندي اعضاي کانون از 1396 تا 1399
  • مدير واحد عضويت و رتبه بندي از 1399