مجمع عمومي عملکرد سال 1400 و برنامه سال 1401 کانون را تصويب کرد

تاریخ انتشار : 1401/02/24

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دوره منتهي به 30 آذر سال 1400کانون، ساعت 15 روز چهارشنبه 21  ارديبهشت ماه در تالار ايران سالن خليج فارس نمايشگاههاي بين المللي تهران  برگزار شد.

اين نشست که نوبت دوم مجمع عمومي کانون بود پس از استقرار هيأت رييسه، وارد دستور شد و در آغاز آقاي دکتر اسماعيل صابري نايب رييس اول شوراي عالي که رياست مجمع را برعهده داشت، گزارشي از عملکرد کانون در سال1400 و دستاوردهاي اين دوره از فعاليت شوراي عالي را به اطلاع حاضران رسانيد و سپس بازرس قانوني و خزانه دار شورا گزارش مالي دوره را ارائه دادند و پس از آن کليات برنامه سال مالي جديد و بودجه پيشنهادي مربوط به آگاهي حاضران رسيد.

اعضاي حاضر در نشست پس از استماع گزارش هاي ياد شده ، ترازنامه و صورت هاي مالي دوره منتهي به 1400/9/30  را با اکثريت آرا تصويب کردند.

همزمان برنامه هاي سال 1401 و بودجه پيشنهادي براي اجراي برنامه ها با اکثريت آرا تصويب شد.

مجمع عمومي عادي همچنين مؤسسه حسابرسي فريوران راهبرد را با 27 رأي از ميان 3 شرکت حسابرسي نامزد انتخاب، به عنوان بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي آزمون پرداز را به عنوان بازرس قانوني علي البدل کانون انتخاب کرد.

همچنين روزنامه دنياي اقتصاد با اکثريت آرا به عنوان روزنامه منتخب کانون جهت نشر آگهي ها برگزيده شد.

اين نشست در ساعت18:30 به کار خود پايان داد.