شوراي عالي

تاریخ انتشار : 1397/04/04

دکترحميدرضا حقيقت پژوه از شرکت رويان پليمر آريا،                                    رييس شوراي عالي

 

دکترعليرضا شيرمحمدي از گروه مشاورين سرمايه گذاري ستاره صنعت پردازان،    نايب رييس اول

 

احمد حاتمي يزد از شرکت مهندسين مشاور تدبير صنعت ايرانيان،                     نايب رييس دوم

 

راضيه دانش خضري از شرکت مشاورين صنعت خدمات ارژوان،                           دبير شورا

 

کوروش نيکخو از شرکت مشاورين راهنما صنعت ايرانيان ،                                 خزانه دار

 

فهيمه داوري از شرکت شباهنگ برکت،                                                             عضو

 

اسماعيل صابري از شرکت مهندسين مشاور نافع امين                                       عضو