برگزاري مجمع عمومي انجمن شرکتهاي مشاورسرمايه گذاري و نظارت طرحها

تاریخ انتشار : 1397/04/25

مجمع عمومي عادي سالانه انجمن شرکتهاي مشاورسرمايه گذاري و نظارت طرحها روز يکشنبه 24 تير 97 در سالن کنفرانس اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي تهران برگزار شد .

در آغاز نشست آقاي دکتررضا پديدار رئيس هيات مديره انجمن ،در گزارش عملکردسال 1396 موفقيت هايي را که براي  انجمن بدست آمده است، بسيارمهم دانست و خواستار انسجام اعضاي انجمن و کمک هرچه بيشتر آنها به هيات مديره براي حفظ جايگاه بدست آمده و ارتقاء آن در جهت تقويت انجمن و توسعه بازار اعضاء ، شد .

رئيس هيات مديره،  تعامل بسيار نزديک انجمن با اتاق هاي بازرگاني ، صنايع معادن و کشاورزي تهران و ايران را از جمله دستاوردهاي هيات مديره دوره پنجم دانست و گفت در رتبه بندي اتاق ايران از حدود 180 تشکل عضو در سال 96 ، انجمن شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرحها ،با توجه  به اقداماتش براي ساختارمندي ، ارتقاء دانش  وتوسعه بازار اعضاء و همچنين کمک به اتاق درکميسيون هاي تخصصي و ارائه طرحهاي مهم اقتصادي ،از رده   پنجم ( E)  به رده  دوم (B )  ارتقاء يافت و در کنار 25 انجمن و سنديکاري بزرگ قرار گرفت و از کمک هاي مادي و معنوي متناسب با اين رتبه  برخوردار شد .

دکتر پديدار تدوين آئين نامه حق الزحمه مشاوران سرمايه عضو انجمن در بخش هاي امکان سنجي ، نظارت و عارضه يابي و همچنين طرح ايجاد گواهينامه حرفه اي کارشناس امکان سنجي طرحها را از ديگر دستاوردهاي انجمن در سال 96 عنوان کرد .

در اين نشست انتخابات  هيات مديره انجمن برگزار شد و در نتيجه آقايان و خانمها رضا پديدار ، فهيمه داوري ، مهدي داوري فر ، کورش نيکخو ، مهرنوش قبادي ، عليرضا کريم و محسن صادقيان به ترتيب آراء بدست آمده به عضويت هيات مديره انجمن براي دوره ششم منتهي به سال 1400 انتخاب شدند