روسيه مجوز فعاليت بانک هاي ضعيف را لغو مي کند

تاریخ انتشار : 1397/06/17

رئيس بانک مرکزي روسيه اعلام کرد: بانک مرکزي روسيه مجوز فعاليت اکثر بانک هاي ضعيف و غيرمنصف در روسيه را لغو خواهد کرد.

به گزارش جمعه ايرنا، خانم 'الويرا نبيولينا' رئيس بانک مرکزي روسيه در پيامي به نشست انجمن بانک هاي روسيه خاطرنشان کرد که بانک مرکزي در انتظار پايان مرحله پاکسازي بازار مالي روسيه از بانک هاي ضعيف است.
وي با بيان اينکه اکثر بانک هاي غيرمنصف و ضعيف از بازار بانکي روسيه خارج شده اند، اظهار داشت: اين اقدام به توسعه رقابت سالم در اين بخش سرعت مي بخشد.
رئيس بانک مرکزي خاطرنشان کرد: سهم سازمان هاي مالي بزرگ در بخش بانکي و بانک هاي با مشارکت دولت بسيار بالا است و اين وضع بر رقابت تاثير مي گذارد.
وي ادامه داد: گسترش فناوري رقابت در بخش بانکي را افزايش مي دهد و ما از آن استقبال مي کنيم چرا که باعث افزايش سطح خدمات به مشتريان مي شود. 
به گزارش ايرنا، بانک مرکزي در سال هاي اخير مجوز ده ها بانک روسي کوچک را لغو کرده است، اين رقم در سال گذشته به 117 بانک رسيد.
علت لغو مجوز فعاليت بانک ها توسط بانک مرکزي روسيه، ناتواني آنها از انجام تعهدات خود، اشتباهات در گزارش وضع بانکي و سطح پايين سرمايه اعلام شده است.