بخش پشتيباني

تاریخ انتشار : 1397/08/13

*اهداف بخش اداري و تدارکات - انجام امور داخلي کارکنان ( حقوق و بيمه)- همکاري با روابط عمومي در برگزاري نمايشگاه ها، مجامع و همايش ها - همکاري با امور مالي، پيگيري مطالبات کانون - انجام امور تدارکات و پشتيباني- همکاري با بخش رتبه بندي - رسيدگي به تخلفات با ارائه مستندات پرونده اي