روابط عمومي

تاریخ انتشار : 1397/08/13

روابط عمومي ارتباطات ( رسانه اي )، اطلاع رساني داخلي و فرهنگ سازي خط مشي ( Policy ) :روابط عمومي با اتخاذ تاکتيک هاي مناسب با موقعيت هاي رويدادي مانند تعامل، تقابل و يا طرح مطالبات ايجابي يا سلبي يا ترکيبي از آنها اهداف راهبردي کانون را دنبال مي کند.استراتژي  کانون :
 • تثبيت و ارتقاء جايگاه کانون به منظور توسعه خدمات مشاوره اي در اجراي طرح ها

 • صيانت از حرفه و توسعه بازار کار

 • تجديد ساختار و برَند کانون

 • گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره سرمايه گذاري .رويکرد :
 • تدوين برنامه هاي ارتباطي درون سازماني با اهداف انگيزشي به منظور توسعه مشارکت اعضاء در برنامه هاي اجرايي.

 • تهيه برنامه هاي ارتباطي برون سازماني با هدف تبيين آثار سازنده همکاري نظام بانکي و سرمايه گذاران مستقل با کانون و استفاده از خدمات مشاوران در سرمايه گذاري ها.

 • برنامه تعامل با نهادهاي تصميم گير در حوزه اقتصادي کشور به منظور جلب حمايت آنها از نقش کانون در عرصه توسعه صنعتي.

 • برنامه ريزي در جهت صيانت از حرفه از طريق انتشار خبر، گزارش و تحليل درباره استانداردسازي ( از طريق پايگاه اطلاع رساني کانون، انتشار نشري ادواري و نشريات موردي )

 • معرفي مناسب خدمات کانون، فعاليت هاي ظرفيت سازي و توسعه بازار و توانمند سازي اعضاء

 • ايجاد گفتمان اهميت مشاوره در سرمايه گذاري طرح ها و اولويت منافع ملي بر صِرفِ سود آوري طرحمحورهاي حرکت :
 • محورهاي منطبق با وظايف کانون

 • محورهاي مرتبط با مأموريت هاي کانون

 • سوژه هاي روز با قابليت بهره برداري در جهت اهداف راهبردي کانونبازه زماني برنامه هاي اجرايي روابط عمومي:
 • برنامه هاي کوتاه مدت در جهت کسب منافع آني اعضاء

 • برنامه هاي ميان مدت با هدف تقويت جايگاه کانون

 • برنامه هاي بلند مدت براي نيل به نتايج اقتصادي در سطح مليابزار ها :
 • ارتباطات رسانه اي در چارچوب وظايف روابط عمومي ( PR )

 • استفاده از فضاي تبليغي در رسانه هاي مکتوب، فضاي مجازي و يا تبليغات محيطيساز وکار اجرايي :
 • ايجاد کارگروه تخصصي و برگزاري نشست هاي منظم با هدف برنامه ريزي عملياتي در جهت تحقق راهبرد کانون با وفاداري به خط مشي معين شده ( با توجه به ظرفيت اجرايي موجود )

 • تقسيم مسئوليت ها ( به استثناء مسئوليت هاي اجرايي) بين اعضاي کارگروه به منظور تسهيل برنامه عملياتي مصوب

 • برآورد بودجه لازم براي اجراي برنامه هاي روتين و برنامه هاي موردي

 • برنامه ريزي در جهت اسپانسرينگ برنامه هاي پرهزينه

 • دعوت از ميهمانان متخصص و کارشناس براي همفکري در اجراي برنامه ويژه  محور برنامه هاي اجرايي :
 • به روز نگهداري پايگاه اطلاع رساني کانون در دو زبان فارسي و انگليسي

 • تهيه ، توليد و انتشار " نامه فرهنگ مشاور سرمايه گذاري "

 • مشارکت در فعاليت هاي تعاملي کانون با سازمانها و نهادها از طريق تهيه اطلاعات مورد نياز مخاطب

 • حضور در همايش ها و نمايشگاههاي مرتبط با وظايف کانون

 • ايفاي وظايف اجرايي در برگزاري مجامع عمومي و همايشها ( اعم از هم انديشي هاي محدود و نشست هاي عمومي )

 • توليد و انتشار اخبار فعاليت هاي کانون و مسئولان اين نهاد