کميسيون آئين نامه و مقررات

تاریخ انتشار : 1397/08/14


کارگروه آئين نامه و مقررات حق الزحمه / تشکيل اولين جلسه با حضور اعضاء کميسيون آيين نامه و مقررات

( حقيقيت پژوه – نيکخو – دانش خضري) ؛ اقدامات انجام شده با هدف تهيه نقشه راه تدوين دستورالعمل

حق الزحمه :

 -  بازخواني کامل دستور العمل حق الزحمه فعلي

- بررسي رويه ثبت قرارداد در حال حاضر – اطلاعات درخواستي سيستم جهت ثبت قرارداد – کارشناس مربوطه

خانم قضاتي

-  بررسي نحوه محاسبه نرخ تسعير در برآورد حجم سرمايه گذاري

 -  بررسي عوامل کاهنده و فزاينده

-  بررسي تطبيقي دستور العمل حق الزحمه فعلي با دستورالعمل هاي جامعه مهندسان مشاور ، جامعه حسابدران

رسمي ، کانون

 

کارگروه آئين نامه رتبه بندي ؛

تشکيل يک جلسه با حضور نيکخو، دانش خضري ، عبدلي ؛ اقدامات انجام شده :

-  بررسي دستورالعمل فعلي رتبه بندي – رسته هاي موجود ( امکان سنجي – نظارت) ؛ دسته بندي صنايع با

6  گرايش

 -  ارائه آخرين گزارش پيشنهادي واحد رتبه بندي جهت مطالعه و اظهار نظر – رسته هاي موجود براساس تقسيم

بندي صنايع با 15 گرايش – در دست مطالعه