ميزان سرمايه تاسيس شعب بانک‌هاي خارجي در کشور

تاریخ انتشار : 1397/09/05

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي، سرمايه تاسيس شعبه بانک‌هاي خارجي حداقل ۱۰ ميليون يورو براي شعبه نوع اول و ۵ ميليون يورو براي شعبه نوع دوم است.

به گزارش بنکر (Banker)، دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران ابلاغ شد، سرمايه تاسيس شعبه بانک‌هاي خارجي حداقل 10 ميليون يورو براي شعبه نوع اول و 5 ميليون يورو براي شعبه نوع دوم است.

در ابتداي اين دستورالعمل آمده است: احتراما، همانگونه که استحضار دارند آنچه تاکنون مبناي مقرراتي تاسيس، فعاليت و نظارت شعب بانک هاي خارجي و همچنين دفاتر نمايندگي بانک هاي خارجي در داخل کشور قرار داشته، آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانک هاي خارجي در ايران مصوب جلسه مورخ 1387.12.28 هيات محترم وزيران و دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانک هاي خارجي در ايران مصوب هيات عامل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي در خصوص شعب بانک هاي خارجي و آيين نامه تاسيس فعاليت و انحلال دفاتر نمايندگي بانک هاي خارجي در کشور جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ 1363.3.13 شوراي محترم پول و اعتبار در مورد دفاتر نمايندگي بانک هاي خارجي بوده است.

در ادامه بخشنامه مذکور آمده است،شعبه نوع دوم تحت هيچ شرايطي مجاز به دريافت سپرده نمي باشد. شعبه نوع اول تا يک سال پس از شزوع فعاليت مجاز به قبول سپرده نمي باشد. پس از اتمام مهلت مزبور، با تاييد بانک مرکزي به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمايه گذاري از قبول سپرده از اشخاص حقوقي مي باشد. در پايان مدت زمان اخير الذکر، منوط به موافقت بانک مرکزي مي تواند نسبت به قبول سپرده از تمامي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

مجموع سپرده هاي دريافتي توسط شعبه با توجه نوع اول، در هر زمان نبايد بيش از 12 برابر سرمايه اعطايي آن باشد. مبلغ سرمايه مورد نياز براي تاسيس شعبه با توجه به نوع آن، حداقل 10 ميليون يورو براي شعبه نوع اول و 5 ميليون يورو براي شعبه نوع دوم تعيين شده است.