گمرک از درگاه هاي جدي مبارزه با قاچاق است

تاریخ انتشار : 1397/09/05

وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد که گمرک از درگاه هاي جدي مبارزه با قاچاق است و بايد در اين بخش از جديدترين ابزارها استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار ايبنا، فرهاد دژپسند صبح امروز (دوشنبه) و در مراسم توديع فرود عسگري و معارفه مهدي مير اشرفي به عنوان رييس کل گمرک ايران با اشاره به لزوم توسعه اقتصاد هوشمند گفت: گمرک ايران بايد به بهترين ابزارها مجهز شود.

وزير اقتصاد اظهار داشت: براي اينکه سهم گمرک ايران در اقتصاد بين الملل و داخلي افزايش يابد بايد به ابزار و زبان هوشمند مجهز شود.

وي ادامه داد: گمرک بايد به نحوي جلو برود که احساس شود گمرکات، پيشتاز هموارسازي مسير توسعه و توليد و افزايش سهم کشور در اقتصاد بين الملل هستند.

وزير اقتصاد تصريح کرد: گمرک مي تواند براي دستيابي به سهم ما در اقتصاد جهان نقش داشته باشد و نيازمندي هاي توليد را تسهيل کرده و مزاحمت هاي توليد داخل کشور را حذف کند.

دژپسند اظهارداشت: براي مقابله با فساد در گمرکات، سخت گيري قانوني مي کنيم و با اعمال قانون از اعمال زور دوري مي کنيم. با قاچاق مقابله خواهيم کرد و از تجهيزات الکترونيک در اين بخش استفاده مي شود.

وي افزود: به رييس جمهور عرض کردم گمرک از درگاه هاي جدي مبارزه با قاچاق است و بايد در اين بخش از جديدترين ابزارها استفاده کرد.

باز شدن دروازه هاي توليد با گمرک

دژپسند تصريح کرد: گمرک دروازه هاي توليد را باز مي کند و از اين طريق توليد قابل رقابت در بازارهاي جهاني ارائه نيز شود.

وزير اقتصاد ادامه داد: شرايط بايد به نحوي شفاف باشد که وزير بتواند هرگونه اتهام از کارکنان گمرک را رد کند. گمرکات امروز بايد دانش پايه و مدرن شوند.

وي با بيان اين که بايد ارتباط رو در رو را در گمرکات حذف کنيم و اين مسئله مورد تاکيد ريس جمهور است افزود : گمرکات حافظ منافع ملي کشور هستند و اعمال قانون نبايد باعث آزار مردم شود.