قرارداد کارگران را بقاي کارخانه‌ها تمديد مي‌کند

تاریخ انتشار : 1397/09/14

از نگاه يک کارشناس مسايل اقتصادي حفظ امنيت شغلي کارگران مستلزم دوام و ماندگاري کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي است و خصوصي‌سازي در ايران زماني جواب مي‌دهد که ثبات و پايداري به اقتصاد برگردد.

علي اکبر لبافي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين که در بحران‌هاي اقتصادي بسياري از بنگاه‌ها مثل "شرکت نيشکر هفت‌تپه" نمي‌توانند دوام بياورند، گفت: در جريان خصوصي‌سازي بنگاه‌ها بايد تشريفات قانوني را لحاظ مي‌کرديم و شاخص‌هايي را مدنظر قرار مي‌داديم که به پايداري بنگاه منجر مي‌شد، ولي متاسفانه به دليل نبود ثبات اقتصادي و شرايط نامساعد فضاي کسب و کار، بسياري از بنگاه‌ها و کارخانه‌ها نظير فولاد اهواز و هفت‌تپه دچار مشکل شدند و نتوانستند دوام بياورند.

وي اهليت و صلاحيت و داشتن ضمانت اجراي برنامه‌ را دو شرط واگذاري بنگاه‌ها به بخش خصوصي دانست و گفت: در بحث واگذاري‌ها لازم است شاخص‌هايي که بنگاه را ارتقاو بهره‌وري آن را افزايش مي‌دهد، لحاظ کنيم و از کساني که مي‌خواهيم بنگاه را به آنها واگذار کنيم برنامه بخواهيم تا چنانچه برنامه موفق نبود و بنگاه به مشکل خورد، برنامه اصلاح شود و اگر مشکل از سوء مديريت بود با آن برخورد کنيم.

به اعتقاد اين کارشناس مسايل اقتصادي،  حفظ امنيت شغلي کارگران مستلزم دوام و ماندگاري کارخانه‌ها و بنگاههاي توليدي است و با حفظ بنگاههاي اقتصادي، قراردادهاي کارگران هم تمديد و امنيت شغلي نيروهاي کار حفظ مي‌شود.

لبافي در عين حال با تاکيد بر لزوم حمايت از کارگران کارخانه‌ها، تصريح کرد: خصوصي سازي زماني جواب مي‌دهد که شرايط اقتصاد کشور مطلوب باشد و از تکانه‌هايي همچون نوسان نرخ ارز يا بحران‌هاي اقتصادي تاثير نپذيرد. صرفنظر از اين مساله بخش اعظمي از مشکلاتي که امروز گريبان کارخانه‌هايي مثل هفت‌تپه را گرفته ناشي از قصور مديريتي و شرايط اقتصادي کشور است که بايد با ضابطه‌هاي موجود تطبيق داده و در جهت رفع مشکلات و محدوديتها اقدام شود.

به گزارش ايسنا، شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه در يکي دو دهه اخير از پرحاشيه‌ترين و دردسرسازترين شرکت‌هاي ايران بوده است. وجود بحران‌هاي ناشي از مديريت ناصحيح و در پي آن اعتراضات کارگري در عدم رسيدگي به مطالبات کارگران و انباشت حقوق معوق نيروهاي کار اين شرکت را در سالهاي گذشته با مشکلات متعدد مواجه کرده است. در روزهاي اخير با تصميم اعضاي هيات مديره، مديريت اين شرکت تغيير کرد و مديرعامل جديد شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به کارگران معرفي شد.