برگزاري نمايشگاههاي بين المللي طراحي و ساخت و هتلداري

تاریخ انتشار : 1397/12/27

" دومين نمايشگاه بين المللي تخصصي سرمايه گذاري ، طراحي مهندسي و ساخت " و

" دومين نمايشگاه بين المللي تخصصي هتلداري، مديريت، آموزش، تجهيزات و اقلام مصرفي هتل  "

در تاريخ 3 لغايت 5 ارديبهشت ماه سال 1398 در محل نمايشگاههاي بين المللي شهر آفتاب و با حمايت معاونت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و همچنين جامعه هتلداران ايران برگزار مي شود.