رشد اقتصادي ۹ ماهه ۹۷ با نفت منفي ۳.۸ درصد

تاریخ انتشار : 1398/01/26

رشد اقتصادي ۹ ماهه سال ۹۷ با نفت منفي ۳.۸ درصد و بدون نفت ۱.۹ درصد اعلام شد.

به گزارش ايبِنا، گزارش مرکز آمار از رشد ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ حاکي از آن است که محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٥٤١٣٤٣٧ ميليارد ريال با نفت و ٤٣٠٣٥٣٠ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٢٧٢٢٤ ميليارد ريال و بدون نفت ٤٣٨٧٥٥٢ ميليارد ريال بوده که نشان از رشد منفي ٣،٨ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و منفي ١.٩ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

نتايج مذکور حاکي از آن است که در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩٧، رشته فعاليت‌هاي گروه کشاورزي منفي ٢،١، گروه صنعت منفي ٧.٩ و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل رشد داشته است.