برگزاري دوره هاي آموزشي حوزه بازرگاني

تاریخ انتشار : 1398/06/31

 دپارتمان تجارت و بازرگاني گروه مطالعات پيمانکاري آموزش هاي زير را در مهر و آبان برگزار مي کند:_ دوره يکروزه و کاربردي ضمانتنامه هاي بانکي / 18 مهر
  • دوره يکروزه صفر تا صد اعتبار اسناد داخلي ( ريالي ) / 19 مهر

  • چهارمين دوره فشرده و کاربردي بازرگاني بين المللي / 1 لغايت 3 آبانبراي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن اي 6650156 و 66536911  تماس بگيريد.