الزام بانک‌هاي دولتي و اصل ۴۴ به بخشودگي سود تسهيلات مشتريان

تاریخ انتشار : 1398/07/17

به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي بخشنامه‌اي را در خصوص اجراي بند «ل» تبصره ماده ١۶ قانون بودجه سال جاري به بانک‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ کرد. بر اساس اين بخشنامه، مشمولين بخشودگي سود تسهيلات با مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان و کمتر از آن (اصل تسهيلات) مي‌توانند از زمان تصويب قانون بودجه ۹۸ فقط تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان از بخشودگي سود تسهيلات استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نيست.

اما پيگيري‌هاي خبرنگار ايبِنا حاکي از آن است که اين بخشودگي سود در حال حاضر شامل مشتريان همه بانک‌ها نمي‌شود و همچنين مشتريان بايد از دو شرط کلي براي استفاده از اين بخشودگي برخوردار باشند.

شهرزاد دانشمندي مدير اداره اعتبارات بانک مرکزي در اين باره اظهار داشت: در رابطه با بند "ل" تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال به شرطي مشمول بخشودگي سود مي‌شوند که اصل تسهيلات زير يک ميليارد ريال باشد.

وي افزود: همچنين سود و اصل تسهيلات بايد کمتر از يک ميليارد ريال باشد و افرادي که اين دو شرط را دارند در صورتي که اصل تسهيلات را به بانک عامل پرداخت کنند سود و جرايمشان بخشيده مي‌شود.

دانشمندي تاکيد کرد: اين بخشودگي فعلا در همه بانک‌ها اجرايي نمي‌شود و تنها بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي ملزم به اجراي اين بخشنامه هستند.

به گزارش ايبِنا، بخشنامه بخشودگي سود تسهيلات زير ۱۰۰ ميليون تومان به بانک‌هاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، مسکن، کشاورزي، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، پست بانک و توسعه تعاون ابلاغ شده است.