سومين دوره مهارت آموزي تربيت کارشناس مطالعات امکان سنجي ( مطالعات فني و مالي )

تاریخ انتشار : 1398/07/17

 مطالعات فني ( بخش عمومي)
 1. شناسايي و تعريف محصول (ويژگي ها، تعاريف، استاندارد ها، کاربرد)

 2. فرايند ها، روش توليد و بررسي سطح تکنولوژي

 3. بررسي، شناسايي تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز، محل و نحوه تامين ، تعيين دانش فني، نحوه دسترسي و انتقال تکنولوژي

 4. روش هاي مکان يابي

 5. ارزيابي زيست محيطي ( روش ها و منابع دست يابي)

 6. نحوه و ميزان زير ساخت هاي مورد نظر ( آب ، برق، گازو.......) بررسي اسناد بالا دستي

 7. بررسي نقشه هاي مربوز به جانمائي ، لي اوت و.....

 8. تحليل life cycle محصول

 9. نحوه محاسبه وبرآورد هزينه هاي دوران ساخت  و زمان بندي مورد نياز آن

 10. نحوه محاسبه وبرآورد هزينه هاي توليد ؛ مواد اوليه و کمکي ، تاسيسات ، نيروي انساني واستهلاکات و نت و.....

 11. بودجه بندي سرمايه ثابت و در گردش طرح

 12. زمان بندي اجراي طرح معرفي نرم افزارهاي مورد نياز

 13. تحليل حساسيت المان هاي توليد

 14. تعيين سناريو جهت تصميم گيريمطالعات مالي (مقدماتي):
 1. برآورد سرمايه در گردش (Working Capital)

 2. روشهاي محاسبه استهلاک، ماليات و ارزش قراضه (Scrap)

 3. محاسبات جريانات نقدينگي (Cash flow Projection)

 4. تحليل ارزش زماني پول(Time value of money)

 5. هزينه فرصت(Cost of Capital) و نرخ تنزيل(Discounting rate، MARR)

 6. شاخص‌هاي ارزيابي مالي طرح

 7. خالص ارزش فعلي(NPV)  و تعديل شده(APV)  و  NPVratio

 8. نرخ بازده داخلي(IRR)  و تعديل شده(MIRR)

 9. شاخص هاي کوتاه مدت (short NPV-short IRR)

 10. دوره بازگشت سرمايه عادي (NPP)  و متحرک (DPP)

 11. تحليل سر به سر (BEP) و قيمت تمام شده (Unit cost)

 12. نرخ هاي بازگشت (ROI،ROS،ROE،ROA) و Margin

 13. شاخص هزينه و منفعت (PI & BCR)

 14. پيش بيني صورتهاي مالي (ترازنامه، سودوزيان، جريان وجوه)

 15. تحليل اثر تورم(Inflation) و افزايش قيمتها

 16. تحليل تامين مالي (Finance strategy)

 17. تحليل وام و آورده  (Debt_Equity analysis)

 18. روشهاي وام(اقساط مساوي-سالواره-قراردادي) و  WACC

 19. محاسبه شاخصهاي استقراض IRRe، NPVe

 20. سرمايه گذاري توسعه و نوسازي(Expansion & Rehabilitation)

 21. روش دلتاي قيمتي

 22. معرفي نرم افزارهاي مرتبط منجمله COMFAR IIIبرنامه زمان بنديمطالعات فني (بخش عمومي):يک روز کامل آموزشي (8 ساعت)مطالعات مالي(مقدماتي):يک روز کامل آموزشي (8 ساعت)تاريخ برگزاري دوره:18و 19 آبان ماه 1398بعد از اين تاريخ هر هفته (آخر هفته) برگزار مي گردد.مدرسين دوره:آقاي مهندس محمدرضا نصرتي
 • مدرس مورد تاييد ICECو AACE و کانون مهندسي هزينه با بيش از 15 سال تجربه تدريس در دوره هاي CCP، CCT،CEP، EVP،PSP،CFCC،DRMP

 • آقاي مهندس مجيد آقامحمدي 

 • مدرس مورد تاييد AACE و کانون مهندسي هزينه با بيش از 15 سال تجربه تدريس در دوره هاي CCP، CCT،CEP،EVP، 

 • خانم دکتر فاطمه دادبه 

 • مدرس مورد تاييد کانون مهندسي هزينه با بيش از 12 سال تجربه تدريس در دوره هاي CCP،CCT شرايط حضور در دوره :
 1. عضويت در يکي از شرکت هاي مشاور عضو کانون ( ارائه درخواست و تأييديه شرکت عضو)

 2. پرداخت شهريه به شرح جدول ( توجه شود مبالغ اعلامي با محاسبه 50 درصد تخفيف براي کارشناسان شرکت هاي عضو معتبر کانون اتعيين شده ست)

  يکنفر(هر نفر/ ريال)2 نفر(هرنفر/ ريال)بيش از 2 نفر( هرنفر/ ريال)داوطلب ( عضو کانون ) حضور در دوره و شرکت در آزمون کتبي پايان دوره و دريافت گواهينامه بين الملليبا تخصيص امتياز رتبه بندي  6000000 5500000 4700000داوطلب حضور در دوره بدون شرکت در آزمون و دريافت گواهينامه حضور ( بدون امتياز رتبه بندي)  300000025000002000000داوطلب ( آزاد ) حضور در دوره و شرکت در آزمون کتبي پايان دوره و دريافت گواهينامه بين المللي 


12/000/000 11/000/000 9/400/000

داوطلب ( آزاد ) حضور در دوره و بدون شرکت در آزمون کتبي پايان دوره و دريافت گواهينامه بين المللي


6/000/000    


 
 1. هزينه تکثير مواد آموزشي مکتوب بر عهده داوطلب مي باشد.
 1. نام نويسي آنلاين در نشاني ارائه شده در زير

 2. .

 3.   نشاني سايت ثبت نام :  res.iraace.orgواريز وجه به حساب شماره 1- 3189207- 850-103  نزد بانک اقتصاد نوين  به نام کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکيارسال تصوير فيش واريزي به دبيرخانه کانون توجه اطلاعات مربوط به ساعت آغاز کلاس و محل برگزاري از طريق پيامک به ثبت نام کنندگان اطلاع رساني خواهد شد. از ثبت نام کنندگان درخواست مي شود همراه تصوير فيش واريزي، نامه درخواست حضور همکاران خود را با ذکر عنوان دوره و مشخصات داوطلب در سربرگ رسمي شرکت و شماره عضويت به دبير خانه فکس کنند.  شايسته است داوطلبان آزاد نيز در درخواست ارسالي ،عدم عضويت شرکت متبوع خود را در کانون، اعلام نمايند.  توجه فرمايند عدم ارسال اطلاعات درخواست شده سبب کاستي در پرونده ثبت نام خواهد بود.توجه، توجه، توجه: لطفا تاريخ ثبت نام دوره شامل روز و ماه را در معرفي نامه ارسالي به کانون حتما ذکر کنيد.شماره رزرو شما به عنوان شناسنامه ثبت نام حتما در معرفي نامه ذکر شود.پرداخت مبلغ شهريه ، حداکثر تا 48 ساعت پس از رزرو حضور در دوره، الزامي است در غير اينصورت با داوطلب ديگر جايگزين خواهد شد.