گزارشي ازالزامات و فوايد ايجاد سامانه سام (مناقصه مطالعه طرحهاي امکانسنجي)

تاریخ انتشار : 1398/10/14

با توجه به نتايج حاصل از جلسات هم انديشي در سالجاري و دوره هاي گذشته کانون و درخواست برخي از مشاوران محترم عضو در خصوص ايجاد نظام توزيع عادلانه کار به مشاوران  ازطرفي تأکيد و پيگيري دست اندر کاران بانک صنعت و معدن مبني بر شفافسازي در ثبت قرادادهاي مشاوران از طريق طراحي و اجراي سامانه اي که ضمن رفع موانع و چالشهاي موجود در فرآيند قراردادهاي في مابين مشاوران و کارفرمايان درمطالعات طرحهاي امکانسنجي باشد، امکان انتخاب مشاور داراي شرايط و صلاحيت لازم برحسب توانمندي و ظرفيت خالي و... براي کارفرما را با اطمينان خاطربدون مراجعات بي مورد به بانک و شرکتهاي مشاور فراهم نموده و همچنين امکان نظارت و اظهار نظر برعملکرد مشاورين را نيز براي بانک درپي داشته باشد.

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با احترام و توجه به اظهارات انجام شده و گزارشهاي دريافتي از شرکتهاي معترض به وضعيت بازار کار در امر مشاوره سرمايه گذاري و همچنين براساس يکدوره مطالعه ، شواهد وقرائيني از سوابق فعاليت شرکتهاي مشاور و آگاهي از آمار  فراواني فعاليتها در اين حرفه با طرح موضوع و موافقت شورايعالي  محترم در مورخه 11/10/97 در راستاي دستيابي به اهداف ياد شده نسبت به ايجاد سامانه انتخاب مشاور در طرحها تحت عنوان سامانه  سام  اقدام نموده است، که در مراحل طراحي ، معرفي و پياده سازي آزمايشي اين نرم افزار تاکنون سه جلسه در معيت اعضاء شورايعالي با  مديران بانک صنعت و معدن برگزار گرديده که هم اکنون با همکاري پشتيبان نرم افزار مراحل پاياني را طي مينمايد.

 

فرآيند ثبت ،مناقصه ،انتخاب مشاوروشروع مطالعه در سام

اين نرم افزار ( طرح سام ) نوعي از انجام مناقصه در طرحهائيکه قرار است مورد مطالعه قرار گيرند خواهد بود، در اين فرآيند در صورت مراجعه هر متقاضي استفاده کننده از تسهيلات بانکي توسط عوامل مرتبط در بانک جهت ثبت نام و معرفي طرح خود به سامانه ياد شده هدايت ميگردد، و پس از ثبت اطلاعات مورد نياز ، وضعيت شرکت هاي داراي شرايط از طريق سيستم مورد پالايش و تطبيق قرار گرفته و طرح براي انجام مطالعه در مناقصه چند شرکت واجد شرايط قرار ميگيرد، شرکتها با اطلاع از طريق پيام سيستمي از طرح مطلع شده ودر فرصت يکهفته اي فرصت ارائه پيشنهاد قيمت و شرايط را خواهند داشت ، سپس کارفرما پيشنهادات را مشاهده و يکي از شرکتها را انتخاب و نسبت به انعقاد قراداد و درصدي مشخص ،بعنوان پيش پرداخت به حساب مشترک کانون و بانک اقدام نموده و کار مطالعه آغاز و همزمان 98 % از پيش پرداخت به حساب شرکت واريز خواهد شد .

اين روند در مراحل بعدي پرداختها انجام که در هر مرحله از طريق سيستم نظر بانک عامل و کانون بعنوان تأئيد مراحل و صحت فرآيند اعمال خواهد شد.

 

مزاياي اجراي طرح سام

 1. انتخاب صحيح مشاور مناسب براي ارائه خدمات مشاوره مورد درخواست متقاضي تسهيلات بصورت online بوسيله نرم افزار
 2. توزيع عادلانه طرحهاي مراجعه شده به کانون  ، اعضاء و بانک برحسب توانمندي و ظرفيت خالي
 3. انتخاب بهترين و کاملترين خدمات با قيمت مناسب براساس تعرفه مصوب از نظر مشتريان
 4. با توجه به حضور بانک واطلاع آن از جريان انتخاب و ارجاع کار ،ضمن ايجاد اطمينان براي دست اندر کاران  بانک از انتخاب و توانمندي مشاور داراي صلاحيت و روند صحيح کار ، تسريع در امور نيز خواهد شد.
 5. اطمينان مشاور به دستيابي به حق الزحمه ميزان خدماتي که به کارفرما ارائه ميدهد، حتي اگر طرح در هر مرحله اي که توجيه نداشته باشد.
 6. اطمينان کانون از اينکه کليه خدمات و قرارداد هاي مشاوران نزد کانون ثبت ميگردد.اطمينان به مشتريان خدمات مشاوره از اينکه کانون ضامن و ناظر کار مشاوران ميباشد.
 7. نتايج ارزيابي طرح در بانک در سامانه درج و مورد بهره برداري در مراحل ارزيابي قرار ميگيرد.ا
 8. اطمينان به بانک جهت پبشگيري از ايجاد هرگونه شبهه در قرارداد ها و نتايج مطالعات مشاور
 9. بهره برداري کانون از اطلاعات موجود در سامانه براي برنامه ريزي و هدف گذاري در راستاي ارتقاء جايگاه شرکتهاي مشاور عضو و کانون
 10. ابزاري براي تسهيل مذاکره و جذب مشتري جهت عقد قراردادها
 11. ايجاد شفافيت در عملکرد کانون و مشاورين عضو و کاهش تنش و هزينه هاي اضافي
 12. معياري مشترک براي کليه اعضاء کانون و ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات
 13. افزايش در آمد شرکتهاي مشاور به ويژه در طرحهاي بزرگ
 14. تسريع در امور و پرهيز از اعمال سليقه
 15. ترغيب و تشويق ساير بانکهاي عامل به بهره گيري از سامانه سام