خسارت‌هايي که از درآمد پيشي گرفت

تاریخ انتشار : 1398/10/17

بررسي عملکرد شرکت بيمه ملت نشان از آن دارد که حجم قابل‌توجهي از درآمد اين شرکت به رشته بيمه‌هاي درمان، ثالث و عمر اختصاص‌ دارد. از سوي ديگر ۴۰ درصد از درآمد ۸ ماهه اين شرکت صرف پرداخت خسارت شده است.

به گزارش ايسنا، صنعت بيمه تجاري در سال‌هاي اخير درگير فروش بيمه‌هاي اجباري و غيرتخصصي که عموم افراد به آن علاقه‌مند هستند شده و حجم قابل‌توجهي از فعاليت شرکت‌هاي بيمه را به خود اختصاص داده است. ناگفته نماند که در سال‌هاي اخير توجه زيادي به فروش بيمه عمر شده که عموماً ۲۰ تا ۴۰ درصد فروش بيمه‌نامه‌هاي شرکت‌ها به اين رشته از بيمه اختصاص‌يافته اما نکته قابل‌توجه آن است که در همين بيمه عمر يا زندگي شرکت‌ها بايد بيش‌ازپيش اطلاع رساني داشته باشند، زيرا افرادي که اين نوع بيمه‌نامه‌ها را خريداري مي‌کنند، معمولا اطلاع کافي از آينده بيمه‌نامه‌اي که خريداري کرده‌اند، ندارند.

حال با اين تفاسير، بررسي فعاليت بيمه ملت نشان از آن دارد که در ماه آبان اين شرکت ۵۲ درصد از فروش خود را معطوف به بيمه‌هاي اجباري و پرفروش همچون بيمه درمان، ثالث و عمر کرده است. اين شرکت که در اين مدت با سهم ۳ درصدي درآمدي در حدود يک ميليارد و ۷۲۷ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان از محل رشته بيمه درمان به دست آورده، مبلغ ۲۲ ميليارد و ۶۳۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به‌عنوان خسارت رشته درمان پرداخت کرده است.

شرايط اين شرکت در رشته ثالث نيز آن‌چنان مناسب‌تر از درمان نيست و با درآمد ۱۴ ميليارد و ۲۴۵ ميليون و ۴۰۰ هزار توماني اين رشته در آبان ماه، اين شرکت ۲۰ ميليارد و ۶۲۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به‌عنوان خسارت پرداخت کرده است که عملاً ۱۴۵ درصد از درآمد شرکت بيمه ملت در رشته ثالث اجباري را به پرداخت خسارت اختصاص داده است.

در کنار اين دو رشته، شرايط رشته‌هاي حوادث سرنشين، بدنه خودرو، آتش‌سوزي و کشتي نيز در تناسب ميزان درآمد و پرداخت خسارت آنچنان مناسب نيست.

در مجموع، اين شرکت در آبان ماه ۵۵ ميليارد و ۲۸۹ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد و ۱۱۲ ميليارد و ۸۰۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان خسارت پرداخت کرده که يک حساب سرانگشتي نشان از آن دارد که ميزان خسارت پرداختي اين شرکت دو برابر درآمد آن در اين مدت بوده است.

۴۰ درصد از درآمد ۸ ماهه صرف پرداخت خسارت شد

اما وضعيت درآمد و خسارت بيمه ملت در هشت‌ماهه سال جاري نشان از آن دارد که اين شرکت ۴۰ درصد درآمد خود را به‌عنوان خسارت پرداخت کرده است؛ به طوريکه درآمد آن ۱۰۸۱ ميليارد و ۶۰۴ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و خسارت پرداختي‌اش ۴۳۳ ميليارد و ۲۸۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

بيشترين حجم درآمدي اين شرکت در هشت‌ماهه امسال معطوف به بيمه درمان به مبلغ ۳۴۰ ميليارد و ۵۹۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که سهمي ۳۱ درصدي از درآمد شرکت را به خود اختصاص داده است. در رتبه بعدي درآمدزايي در بين رشته بيمه‌هاي مختلف، بيمه ثالث اجباري با سهم ۱۷ درصدي و مبلغ ۱۷۸ ميليارد و ۸۹۶ ميليون و ۲۰۰ هزار توماني قرارگرفته که نکته قابل‌توجه آن است که اين دو رشته بيمه در پرداخت خسارت به تنهايي سهم ۶۳ درصدي را از آن خود کرده‌اند.

بررسي ميزان خسارت پرداختي شرکت بيمه ملت در هشت‌ماهه سال جاري نشان از آن دارد که اين شرکت در رشته‌هاي درمان، ثالث اجباري، ثالث مازاد و ديه و بدنه خودرو بيش از نيمي از درآمد خود را صرف پرداخت خسارت کرده است.