پايان تيرماه ۹۹؛ آخرين فرصت ايفاي تعهدات ارزي صادراتي سال ۹۸

تاریخ انتشار : 1399/02/30

صادرکنندگان تا پايان تير ۹۹ فرصت دارند تا تعهدات ارزي صادراتي سال ۹۸ خود را ايفا کنند، در غير اين صورت محدوديت‌هاي بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزي، براي آنها اجرا خواهد شد.

به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، با توجه به تکليف کليه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور از تاريخ ۲۲ فروردين ماه سال ۱۳۹۷ طبق مصوبات هيئت وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و به منظور بهره‌مندي از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط، صادرکنندگان مي‌بايد تا پايان تير ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادراتي سال ۱۳۹۸ خود اقدام  کنند. بديهي است در صورت عدم تعيين تکليف بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه، محدوديت‌هاي مندرج در "بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزي آن"، مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به آدرس www.cbi.ir براي آنان اعمال خواهد شد.

  •