شرايط تاييد صلاحيت مديران واحدهاي تابعه موسسات اعتباري

تاریخ انتشار : 1399/04/10

بانک مرکزي مقررات ناظر بر تاييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه موسسات اعتباري در داخل يا خارج از کشور و شعب يا دفاتر نمايندگي بانک‌هاي خارجي در ايران را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري «مقررات ناظر بر تاييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت مديريتي در واحدهاي تابعه موسسات اعتباري در داخل يا خارج از کشور و شعب يا دفاتر نمايندگي بانک‌هاي خارجي در ايران» را ابلاغ کرد.

براساس اين بخشنامه افراد براي تصدي سمت‌هاي مديريتي از قبيل عضو هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک فرعي، رييس/سرپرست، معاون و رييس دايره شعبه، رييس دفتر نمايندگي و معامله‌گر ارزي بايد حائز برخي شرايط عمومي و تخصصي باشند.

شرايط عمومي

شرايط عمومي براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در واحدهاي مذکور به شرح زير است:

الف) تصدي، تمديد و تصدي مجدد سمت مديريتي در واحدهاي تابعه متقاضي به استثناي شعبه مناطق آزاد، منوط به داشين تاييديه صلاحيت است.

ب) تاييد صلاحيت آن دسته از داوطلبان که جزو اتباع غير ايراني بوده و ساکن در ايران نيستند، مشمول احکام مندرج در اين مقررات نبوده و تابع ضوابط و مقررات کشور ميزبان است.

ج) دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران غير از مناطق آزاد (سرزمين اصلي) از شمول اين مقررات مستثني است.

د) تاييديه صلاحيت صادره مختص سمت مورد تقاضا در واحد تابعه مربوط بوده و مدت اعتبار آن حداکثر سه سال از تاريخ صدور است.

ه) صدور تاييديه صلاحيت داوطلب منوط به برخورداري وي از شرايط عمومي زير است:

۱. داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي

۲. دارا بودن حُسن شهرت و امانتداري با تاييد حوزه حراست بانک مرکزي

۳. نداشتن سابقه محکوميت‌هاي قطعي کيفري موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون پولي و بانکي کشور

۴. تاييديه صلاحيت فردي داوطلب توسط حوزه حراست بانک مرکزي

۵. عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

۶. نداشتن سابقه چک برگشي رفع سوءاثر نشده در شبکه بانکي کشور

۷. نداشتن بدهي غيرجاري به موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي فعال نظير شرکت‌هاي واسپاري (ليزينگ)، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و شرکت‌هاي تعاوني اعتبار که داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي هستند

۸. نداشتن سهم يا سمت در ساير موسسات اعتباري مگر با اجازه بانک مرکزي

۹. اقامت مديران شعبه بانک خارجي در ايران و نداشتن منع قانوني از لحاظ اقامت و انجام عمليات و فعاليت‌هاي بانکي در ايران

۱۰. داشتن تابعيت ايران براي حداقل يک نفر از مديران شعبه بانک خارجي در ايران

۱۱. دارابودن تاييديه هيات مديره بانک خارجي مبني بر عدم وجود سوءسابقه مالي براي داوطلب تصدي سمت مديريتي در شعبه بانک خارجي در ايران

۱۲. نداشتن منع تصدي عضويت در هيات مديره موسسات اعتباري ناشي از محکوميت قطعي در هيات انتظامي بانک‌ها براي داوطلب تصدي سمت مديريتي در شعبه بانک خارجي در ايران

شرايط تخصصي

شرايط تخصصي براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در واحدهاي مذکور به شرح زير است:

شعبه بانک ايراني در خارج از کشور

۱. براي تصدي سمت رييس/سرپرست شعبه، حداقل ده سال سابقه کار در امور ارزي و يا بين‌الملل بانک که بايد حداقل پنج سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايره در شعبه بوده باشد

۲. براي تصدي سمت معاون شعبه، حداقل هشت سال سابقه کار در امور ارزي و يا بين‌الملل بانک که بايد حداقل سه سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايره در شعبه بوده باشد

۳. براي تصدي سمت رييس دايره شعبه، حداقل پنج سال سابقه کار در امور ارزي و يا بين‌الملل بانک که بايد حداقل يک سال آن در سمت رييس يا معاون شعبه يا رييس دايره در شعبه بوده باشد

۴. دارا بودن حداقل نمره ۵.۵ از آزمون IELTS يا نمرات معادل از آزمون‌هاي TOEFL و TOLIMO يا کسب حدنصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگليس در جلسه کميته

۵. کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصي کميته.

تبصره- در شرايط خاص و بنا به تشخيص کميته، تسلط نسبي داوطلب به زبان رسمي کشور مقصد قابل پذيرش است

شعبه بانک خارجي در ايران

داوطلب تصدي سمت رييس يا معاون رييس شعبه بانک خارجي در ايران بايد از شرايط تخصصي ذيل برخوردار باشد:

۱. دارا بودن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط به تشخيص کميته

۲. دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار در سطح مديريت امور بانکي

۳. تسلط به زبان فارسي براي حداقل يک از مديران شعبه

۴. آشنايي با اصول و مباني عمليات بانکي ايراني

۵. کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصي کميته.

دفتر نمايندگي موسسه اعتباري ايراني در خارج از کشور

داوطلب تصدي سمت رييس دفتر نمايندگي موسسه اعتباري ايران در خارج از کشور بايد داراي شرايط تخصص ذيل باشد:

۱. داشتن حداقل ده سال سابقه کار بانکي که حداقل پنج سال آن در امور ارزي و يا بين‌الملل بوده باشد

۲. داشتن حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمايندگي

۳. دارا بودن حداقل نمره ۵.۵ از آزمون IELTS يا نمرات معادل از آزمون‌هاي TOEFL و TOLIMO يا کسب حدنصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگليسي در جلسه کميته

تبصره: در شرايط خاص و بنا به تشخيص کميته، تسلط نسبي داوطلب به زبان رسمي کشور مقصد قابل پذيرش است

واحد تابعه متقاضي در مناطق آزاد

احراز و تاييد صلاحيت داوطلبان تصدي سمت‌هاي رييس شعبه ريالي، شعبه ارزي، شعبه ريالي - ارزي و معامله‌گر ارزي موسسه اعتباري در مناطق آزاد (تجاري- صنعتي) در صورت برخورداري از حداقل شرايط ذيل، به هيات مديره موسسه اعتباري تفويض مي‌گردد:

رييس شعبه ارزي و رييس شعبه ريالي - ارزي، بايد حائز شرايط زير باشد:

۱. حداقل ۱۰ سال سابقه کار بانکي که حداقل ۵ سال آن در سمت معاون شعبه و يا بالاتر بوده باشد

۲. حداقل ۳ سال سابقه کار بانکي در امور ارزي و داشتن شناخت کافي از عمليات و معاملات ارزي

۳. تسلط نسبي به زبان انگليس

رييس شعبه ريالي بايد حداقل ۱۰ سال سابقه کار بانک داشته باشد که حداقل ۵ سال آن در سمت معاون شعبه و يا بالاتر بوده باشد

معامله‌گر ارزي بايد حائز شرايط زير باشد:

۱. حداقل ۳ سال سابقه کار بانکي در امور ارزي و داشتن شناخت کافي از عمليات و معاملات ارزي

۲. تسلط نسبي به زبان انگليسي

تبصره: هرگونه انتصاب روساي شعب در مناطق آزاد (تجاري-صنعتي) و معامله‌گران ارزي و نيز تغييرات آتي بايد به اطلاع بانک مرکزي برسد

داوطلب تصدي سمت رييس دفتر نمايندگي بانک خارجي در مناطق آزاد بايد داراي شرايط تخصص ذيل باشد:

۱. داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار بانکي

۲. داشتن حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمايندگي

۳. آشنايي با قوانين و مقررات حاکم بر مناطق آزاد

۴. تسلط به زبان انگليسي

تاييد صلاحيت داوطلب تصدي سمت فوق، بدون انجام مصاحبه تخصصي و صرفًا از طريق بررسي صحت و اعتبار مدارک و مستندات ارسال توسط کميته صورت مي‌پذيرد.

  •