يادداشت رييس کل بانک مرکزي درباره ارقام رشد اقتصادي فصل اول سال

تاریخ انتشار : 1399/06/25

يادداشت جديد رييس کل بانک مرکزي درباره ارقام رشد اقتصادي فصل اول سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

به گزارش ايبنا، در يادداشت رييس کل بانک مرکزي آمده است:‌

گزارش اوليه ارقام رشد اقتصادي فصل اول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزي نشان مي‌دهد:
 رشد اقتصادي بدون نفت ۰.۶- درصد بوده که به شکل زير توزيع شده است:
۱- رشد گروه کشاورزي ۳.۸+ درصد
۲- رشد گروه صنايع و معادن ۲.۵+ درصد
۳- رشد گروه خدمات ۱.۶- درصد

رشد اقتصادي با نفت ۲.۸- درصد

  سه نکته:

۱⃣ اقتصاد در مسير بازگشت به تعادل بعد از شوک کرونا است. در مقايسه با کشورهايي که مواجه با هيچ تحريمي نبودند و اقتصادشان  صرفا با ويروس کرونا درگير بوده، عملکرد رشد اقتصادي کشور اميدوارکننده است.
۲⃣ تنها بخش منفي غير نفت، بخش خدمات بوده است که به دليل محدوديت هاي بهداشتي ناشي از کرونا کاملاً قابل پيش بيني بود. لذا بازيابي رشد در بخش غير نفتي همراستا با ارقام رشد تير و مرداد ماه شرکت هاي صنعتي دور از دسترس نيست.
۳⃣ منفي بودن رشد نفتي در مقايسه با بهار ۹۸، هم به دليل فشار تحريم ها و هم به دليل کاهش تقاضاي جهاني ناشي از کرونا، طبيعي است؛ اميد اين است که اين بخش نيز با روند اخير صادرات نفت به مسير رشد خود بازگردد.