چرا برخي صف‌هاي فروش بورس جمع نمي‌شود؟

تاریخ انتشار : 1399/06/25

 

حدود يک ماه است که بازار سرمايه درحال اصلاح بوده و با وجود همه تصميمات دولت و سازمان بورس براي مديريت بازار سرمايه و حتي حمايت هاي مجلس از اين بازار، همچنان شاهد اين هستيم که حرکت بازار به سمت صعود کج‌دار و مريز بوده و بعضي روزها، به جز چند سهم بزرگ، صف فروش ساير سهم ها ادامه دارد. اتفاقي که يک تحليلگر بازار سرمايه ضمن بررسي آن، اعلام کرد: سهم هايي در بازار بهتر معامله مي شوند که از لحاظ بنيادي ارزنده تر از ساير بازار هستند.

مهرزاد منتظري در گفت و گو با ايسنا، با تاکيد بر اينکه دو يا سه سال است که همه بازارهاي سرمايه گذاري در کشور درحال رشد هستند، اظهار کرد: البته ميزان رشد در چند ماه گذشته هم در بازار ارز، هم بازار سکه و هم بورس تشديد شده است. در اين راستا بايد گفت  بازاري که تا اين اندازه رشد کرده است، براي تداوم رشد نياز به محرک دارد که براي بازارهاي کشور، اين محرک بايد انتظاارت تورمي باشد. يعني سرمايه گذار بايد به اين نتيجه برسد که رشد تورمي که سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و چند ماه ۱۳۹۹ اتفاق افتاد در ادامه هم تداوم خواهد داشت.

وي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آمريکا، گفت: انتخابات امريکا در پيش است و نتيجه اين انتخابات مي تواند روي قيمت دلار و انتظارات تورمي در ايران تاثيرگذار باشد. به همين دليل به نظر من ديدگاه خريد دارايي که در دو تا سه سال گذشته در همه بازارها وجود داشت، تضعيف شده است. درواقع برخي همچنان انتظارات تورمي دارند و در بازارها خريد مي کنند اما برخي ديگر ترجيح مي دهند با توجه به ابهامي که انتخابات آمريکا ايجاد مي کند، کم کم از دارايي ها فاصله بگيرند و منتظر شوند تا شرايط براي سرمايه گذاري روشن تر شود.

اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: برآيند اين دو گروه مي شود اتفاقي که در تابلوي بورس مي افتد. يعني در مقابل هر موج مثبتي که در اين بازار ايجاد مي شود، يک سري فروشنده پيدا و موج سرکوب مي شود. به همين دليل و شاهد اين هستيم که يا بازار بعد از ۱۰ روز رشد خاصي نمي کند يا فقط چند سهم خاص رشد مي کند و فضاي عمومي بازار منفي است. به نظر من اين روند تا زماني که سيگنال قطعي در بازار مشخص نشود که بتواند روند رشد را مستحکم کند يا اصلاح بيشتري را به بازار حکم کند، ادامه دارد.

هدف دولت مديريت بازار است نه صعود آن

منتظري در ادامه با اشاره به جلساتي که در دولت يا سازمان بورس درمورد بازار سرمايه برگزار مي شود، اظهار کرد: هدف جلسات مذکور، اين نيست که اقدامي انجام دهند که بازار رشد کند بلکه سعي مي کنند بازار را مديريت کنند تا هيجان وارد بازار نشود. منظورم هيجاني است که چند روزي شاهد آن بوديم و کل بازار صف فروش بود و ترس عجيبي در بازار وجود داشت. اگر اين فضا در بازار غالب شود شرايط خوبي براي دولت ايجاد نخواهد شد.

وي همچنين با اشاره به صحبت هاي رئيس کل بانک مرکزي گفت: در يک تا دو هفته گذشته در صحبت هاي آقاي همتي هم ديديم که اعلام کرد بازارهاي مختلف با يکديگر در ارتباط هستند. به نظر من در دولت هم نگراني وجود دارد که اگر بازار بورس مديريت نشود و ريزش شديد داشته باشد، محرک دلار و مسکن شود.

اين تحليلگر بازار سرمايه با تاکيد بر اينکه فعالان بازار ترجيح مي دهند در بازار دخالتي صورت نگيرد، گفت: فعال بازار ترجيح مي دهد خيالش راحت باشد از اينکه کشف قيمتي که انجام مي شود واقعي است. اما از طرف ديگر چند ميليون سهام دار جديد درگير اين بازار شده اند و اگر اين بازار از طرف دولت مديريت نشود، اين سهام داران طوري از اين بازار مي ترسند که عطاي آن را به لقايش مي بخشند. بنابراين مديريت کردن بازار خوب است تا فاز انتقادي و عدم اطميناني که ايجاد شده است، رفع شود. از سوي ديگر، دانش سرمايه گذاري در ايران،   نوع فعال هاي بازار ايران و... به شکلي نيست که بازار را رها کرد و گفت هر اتفاقي که افتاد افتاد.

منتظري ادامه داد: برخي مي گويند بازار شده سهام دولتي، سهام مردم يا سهام بزرگ سهام کوچک.  اين اتفاق افتاده است اما سهم هايي در بازار بهتر معامله مي شوند که از لحاظ بنيادي هم ارزنده تر از ساير بازار هستند.