مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي منصوب شد

تاریخ انتشار : 1399/08/28

مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از سوي دکتر عبدالناصر همتي، منصوب شد.به گزارش ايبِنا، طي حکمي از سوي دکتر عبدالناصر همتي؛ رييس کل بانک مرکزي، محمد اخباري به سمت مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منصوب شد.