مطالعات طرح جامع فولاد کشور

تاریخ انتشار : 1400/05/04

( پايش سال 1399 )

شرکت ملي فولاد ايران ( اسفند ماه 1399 )

خلاصه گزارش

 

مقدمه

 بخش اول: مطالعه بازار فولاد  10

وضعيت فولاد در جهان  11

وضعيت فولاد در جهان به تفکيک مناطق  16

وضعيت تجارت فولاد در جهان به تفکيک مناطق  22

تحولات بازار جهاني فولاد  فولاد چين  28

کوويد 19 و صنعت فولاد  46

وضعيت فولاد ايران  50

وضعيت توليد در زنجيره فولاد 1397 – 1392      51

وضعيت زنجيره فولاد ( افق 1404 )        67

ساختار زنجيره فولاد (   افق 1404)  80

 

ادامه بخش اول: مطالعه بازار 

تجارت فولاد  86

تجارت آتي فولاد  101

مصرف فولاد  104

چشم انداز فولاد کشور 1404 : مصرف  108

شناسايي و فرصت هاي سرمايه گذاري در زنجيره فولاد و محصولات فولادي   111

چالش بازار فولاد کشور در افق 1404         116

تحليلي بر بازار فولاد کشور در سال 1399        125

آثار بخشنامه ها در حوزه عرضه و تقاضا فولاد     135

آثار بخشنامه ها بر صادرات فولاد   138

 

بخش دوم: مطالعه زيرساختها و مواد اوليه   140

مطالعات تامين مواد اوليه سنگ آهن و ساير نهاده ها   141

بررسي و مطالعه وضعبت تأمين سنگ آهن کشور در سال 1400      152

زيرساخت هاي مورد نياز توسعه فولاد     179

حمل و نقل   180

تامين آب   198

تامين گاز   212

تامين برق     219

محيط زيست    237

ايمني و سلامت شغلي    269

بررسي تکنولوژيهاي توليد    276

کلان روندها و آينده صنعت فولاد  292

انقلاب صنعتي چهارم  311

جمع بندي و نکات کليدي  325

4 پيوست  331

حمل و نقل   180

تامين آب   198

تامين گاز   212

تامين برق     219

محيط زيست    237

ايمني و سلامت شغلي    269

بررسي تکنولوژيهاي توليد    276

کلان روندها و آينده صنعت فولاد  292

انقلاب صنعتي چهارم  311

جمع بندي و نکات کليدي  325

 

4 پيوست  331

محتواي کامل مطالعات طرح جامع فولاد کشور در اسناد 12 گانه در همين صفحه در دسترس علاقه مندان است.