ابلاغيه کميته اقدام ارزي

تاریخ انتشار : 1400/07/17

 

دبير کميته اقدام ارزي ، تصميمات  متخذه در هشتمين جلسه کميته ماده 2 موضوع چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1400/6/17 را به شرح زير به نهادهاي ذي نفع ابلاغ کرد:

1-به صادرکنندگان داراي تعهدات ارزي صادراتي سال 1397 فرصت داده مي شود ، جهت تعيين تکليف، نسبت به ارائه درخواست به کميته اقدام ارزي تا تاريخ 1400/7/30 اقدام نمايند.

2- فرصت رفع تعهد ارزي صادر کنندگان سال هاي 1398 و 1399 به ترتيب تا تاريخ هاي 1400/7/30 و 30 / 8/ 1400 تمديد شده است .

3- با توجه به بندهاي فوق، تعقيب قضائي متخلفان سال هاي 1397 و 1398 تا تاريخ 1400/7/30و براي متخلفان سال 1399 تا تاريخ 1400/8/30 متوقف مي گردد.

 

تصوير نامه ابلاغي در سند همين صفحه در دسترس مي باشد.