آيين نامه هاي داخلي
*ساير آئين نامه هاي داخلي با ورود به بخش اعضاء قابل استفاده است*

جدول جديد حق عضويت اعضاء در سال مالي 1398- 1397اعلام شد

آيين نامه انضباطي

آيين نامه امتياز دهي و رتبه بندي

زيرمجموعه گرايشهاي تخصصي

مجوز فعاليت مشاوران در سطوح مختلف سرمايه گذاري

آيين نامه تعيين حدود مسئوليت مشاوران عضو

دستورالعمل تعيين حق الزحمه مشاوران مصوب 1391

آيين نامه اخلاق حرفه اي کانون

براي استحضار از  فايل الحاقي استفاده فرماييد. 

آئين نامه رعايت اصل استقلال مشاوران