اقتصاد مقاومتي در کشورهاي پيشرفته با تأکيد بر توليد ملي

مؤلف : حانيه سادات مؤمني

با مقدمه : دکتر حجت الله عبدالملکي

ناشر : انتشارات بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق ( ع )

قيمت : 15000 تومان