هيأت موسس باشگاه مديران کانون تشکيل شد

تاریخ انتشار : 1401/09/23

در نخستين نشست اعضاي باشگاه مديران کانون، که سه شنبه شب 22 آذر ماه در سالن مجموعه فرهنگي ورزشي بانک ملت برگزار شد حاضران پيشنهادمهندس فرج زاده عضو شوراي عالي کانون ( مسئول برنامه راه اندازي باشگاه مديران ) را مبني بر اتخاذ تصميم ها با خرد جمعي و نظر اکثريت اعضاي باشگاه تأييد و به انتخاب يک هيأت موسس به منظور تهيه اساسنامه و مدل اجرايي باشگاه رأي دادند.

سپس براي انتخاب هيأت موسس رأي گيري شد که در نتيجه آقايان دکتر پديدار رييس هيئت مديره انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ها، مهندس ابوالفضل بازرگان مدير عامل بنياد صنعتي ايران، مهندس عبدالاحد فرج زاده عضو شوراي عالي و مدير عامل شرکت پژوهشگران فن گستر، محمد رضا شريف عضو هيئت مؤسس شرکت سپينود شرق، مهندس سهيل جباري رييس هيئت مديره شرکت درسا صنعت تهران به عنوان اعضاي هيأت مؤسس برگزيده و متعهد شدند ظرف حداکثر يکماه نسبت به تدوين اساسنامه باشگاه جهت ارائه به شوراي عالي کانون اقدام کنند.

گفتني است مسئوليت هدايت اعضاي مؤسس باشگاه بر عهده مهندس فرج زاده عضو شوراي عالي است.

در اين نشست آقاي دکتر اسماعيل صابري رييس و تني چند از اعضاي شوراي عالي  کانون و اعضاي هيئت مديره انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ها حضور داشتند.