اعلام فعال ترين شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري کانون

تاریخ انتشار : 1401/12/01

با توجه به آمار ثبت قراردادها در سامانه کانون و پرداخت هاي صورت گرفته طي سال مال گذشته منتهي به 1402/10/01 ، با توجه به ارزش قراردادهاي ثبت شده و پرداختي بابت 3 درصد فعال ترين شرکت هاي عضو کانون بوده اند.

شايان ذکر است، اين فهرست بصورت فصلي به روزرساني خواهد شد.

 

1-شباهنگ برکت

2-مهندسين مشاور آسه صنعت 

3-طرح و ساخت نگرانديش 

4-گروه مشاورين سرمايه گذاري ستاره صنعت پردازان 

5-رويان پتروکيميا 

6-ناموران پژوهش و توسعه 

7-خدمات مهندسي آرمين فارس 

8-پيشران صنعت تهران مهر 

9-راهبر پيشگامان آموت 

10-بين المللي طرح گستر دنا