اعلام فعال ترين شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري کانون

تاریخ انتشار : 1401/12/01

با توجه به آمار ثبت قراردادها در سامانه کانون و پرداخت هاي صورت گرفته طي سال مال گذشته منتهي به 1401/10/01 ، با توجه به ارزش قراردادهاي ثبت شده و پرداختي بابت 3 درصد فعال ترين شرکت هاي عضو کانون بوده اند.

شايان ذکر است، اين فهرست بصورت فصلي به روزرساني خواهد شد.

 

1-خدمات مهندسي پژوهشگران فن گستر

2-دانش بازار سام

3-گروه مشاورين سرمايه گذاري ستاره صنعت پردازان

4-مهندسين مشاور مديريت نظم پويان صنعت نوين

5-درسا صنعت تهران

6-مهندسي پادوسپان صنعت

7-مشاوره مديريت و مهندسي بهين صنعت ياب ايرانيان

8-فراطرح انديشان شکيبا

9-ناموران پژوهش و توسعه

10-آريا تجارت اسپروز