مهندس کاظم نيا مشاورمعاونت پترول: برون سپاري مشاوره طرح هاي پتروشيمي جزو برنامه هاي اين معاونت مي باشد

تاریخ انتشار : 1402/03/01

مهندس کاظم نيا مشاورمعاونت برنامه ريزي و توسعه کسب کار گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس در ديدار با مديران کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر برون سپاري طرح هاي پتروشيمي تاکيد کرد.

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در نشست مشترک مهندس فرج زاده ريس شوراي کانون با مديران مشاورمعاونت برنامه ريزي و توسعه کسب کار گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس در ديدار با مديران کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر برون سپاري طرح هاي پتروشيمي ضمن تشريح فعاليت هاي اين کانون بر امادگي  شرکت هاي زير مجموعه با مجموعه صنايع پتروشيمي خليج فارس خبر داد.

در اين نشست دو طرف بر همکاري در زمينه هاي مختلف کاري در خصوص هم افزايي در زمينه هاي طرح هاي پتروشيمي و شرکت هاي مشاوري که از طرف پتروشيمي براي ارزيبابي و همکاري معرفي مي شوند تاکيد داشتند.

در ادامه جلسه مهندس اسدي دبيرکل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ضمن تشکر از برگزاري اين نشست بر امادگي اين کانون براي اموزش هاي مرتبط در اين حوزه اعلام کردند.