تفاهم نامه همکاري سه جانبه با اتاق بازرگاني فرصت مناسبي براي هم افزايي في مابين براي شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري است

تاریخ انتشار : 1402/09/04

تفاهم نامه همکاري في مابين کانون مشاوران اعتباري وسرمايه گذاري بانکي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت بر طرح ها با حضور مديران ارشد اين سه نهاد با هدف استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري امضا رسيد.

 به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، با هدف  هم افزايي و نيز تبادل توان کارشناسي براي فراهم آوردن زمينه هاي همکاري در جهت شناسايي و معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشور، تفاهم نامه في ما بين کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي يک طرف، انجمن شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت بر طرحها و اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران  به امضا طرفين رسيد .

در قسمتي از  اين تفاهم نامه سه جانبه چنين آمده است : بهره گيري طرفين از ظرفيت و توانمنديهاي مطالعاتي و کارشناسي يکديگر به منظور انجام مطالعات مشترک در حوزه هاي شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري با تأکيد بر بهره گيري از ظرفيت هاي بالقوه بخش خصوصي با رعايت اولويت هاي توسعه منطقه اي در داخل و خارج از کشور، توجه همه جانبه در بهره گيري از سازوکارهاي مشاوره اي از مشاوران ذيصلاح کانون جهت بررسي تحليل و ارائه راه حل هاي حرفه اي براي مسائل مرتبط با حوزه سرمايه گذاري داخلي و خارجي و نيز منطقه اي حسب اولويتهاي تبيين شده در کشور،  مشارکت در برگزاري جلسات اتاق فکر اتاق بازرگاني ايران و اتاقهاي شهرستانها درباره موضوعات سرمايه گذاريهاي ملي و نيز توسعه منطقه اي ، همکاري و مشارکت در برگزاري همايشهاي تخصصي در حوزه هاي سرمايه گذاري ملي و منطقه اي مطابق با محورهاي همکاري در اين تفاهم نامه، مشارکت در ايجاد سامانه به روز فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه اي در اتاق متناسب با اهداف مشترک در کانون و انجمن، فراهم کردن تسهيلات لازم در زمينه اطلاع رساني دوره هاي آموزشي و رويدادهاي تجاري مشترک مرتبط از جمله موارد بيان شده در اين تفاهم نامه است.

 اين تفاهم تفاهم نامه با حضور آقايان   عبدالأحد فرج زاده، رئيس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، حسين سلاح ورزي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و رضا پديدار ، رئيس انجمن شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت بر طرح ها به امضا  رسيد.