مقايسه شاخص هاي اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه

تاریخ انتشار : 1400/07/21

نرخ تورم و رشد اقتصادي ايران در سال آينده کمتر از امسال خواهد بود.

به گزارش ايسنا، صندوق بين المللي پول در بخشي از گزارش جديد خود از چشم انداز اقتصادي جهان به وضعيت احتمالي ايران و ديگر کشورهاي همسايه آن پرداخت.  

در ادامه برآورد صندوق از شاخص هاي کلان اقتصادي کشورهاي منطقه آورده شده است.

رشد اقتصادي (بر حسب توليد ناخالص داخلي واقعي که بر حسب تورم تعديل مي شود)

۱- ايران

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۲.۹ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۲.۰ درصد

۲- ترکيه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱.۸ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۹.۰ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۳.۳ درصد

۳- روسيه

نرخ ثبت شده سال قبل: منفي ۳.۰ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۴.۷ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۲.۹ درصد

۴- عربستان

نرخ ثبت شده سال قبل: منفي ۴.۱ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۲.۸ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۴.۸ درصد

۵- امارات

نرخ ثبت شده سال قبل: منفي ۶.۱ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۲.۲ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۳.۰ درصد

۶- افغانستان

نرخ ثبت شده سال قبل: منفي ۲.۴ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: داده نشده

۷- پاکستان

نرخ ثبت شده سال قبل: منفي ۰.۵ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۳.۳ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۴.۰ درصد

۸- هند

نرخ ثبت شده سال قبل: منفي ۷.۳ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۹.۵ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۸.۵ درصد

نرخ تورم (متوسط شاخص بهاي مصرف کننده)

۱- ايران

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳۶.۴ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۳۹.۳ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۲۷.۵ درصد

۲- ترکيه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۲.۳ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۱۷ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۱۵.۴ درصد

۳- روسيه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۵.۳ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۵.۴ درصد

۴- عربستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۴ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۳.۲ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۲.۲ درصد

۵- امارات

نرخ ثبت شده سال قبل: منفي ۲.۱ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۲.۰ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۲.۲ درصد

۶- افغانستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۵.۷ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: داده نشده

۷- پاکستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۰.۳ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۸.۹ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۸.۵ درصد

۸- هند

نرخ ثبت شده سال قبل: ۶.۲ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۵.۶ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۴.۹ درصد

نرخ بيکاري

۱- ايران

نرخ ثبت شده سال قبل: ۹.۶ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۱۰ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۱۰.۵ درصد

۲- ترکيه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱۳.۱ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۱۲.۲ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۱۱ درصد

۳- روسيه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۵.۸ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۴.۹ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۴.۶ درصد

۴- عربستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۷.۴ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: داده نشده

۵- امارات

نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: داده نشده

۶- افغانستان

نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: داده نشده

۷- پاکستان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۴.۵ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۵.۰ درصد

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۴.۸ درصد

۸- هند

نرخ ثبت شده سال قبل: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: داده نشده

نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: داده نشده

انتهاي پيام