ضرورت ها، چگونگي تشکيل، سازمان، مأموريت و چشم انداز

تاریخ انتشار : 1401/03/30

مقدمه و ضرورت ها:
بانک ها و مؤسسات تأمين کننده منابع مالي طرح ها درفرآيند پرداخت تسهيلات، به منظور اطمينان از صحت برآوردها و بررسيهاي اقتصادي، فني ، مالي و اقتصادي بودن طرح هاي متقاضيان نيازمند انجام مطالعات اقتصادي، فني و مالي طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار مي باشد.
صرف نظر از اينکه برخي از بانک ها به ويژه بانک هاي تخصصي رأساً به بررسي و شناسايي گروه هاي مشاوره مبادرت کرده و نسبت به تنظيم روا بط خود با مشاوران اقدام کرده اند، ليکن در اکثر موارد به دليل گوناگوني در روش هاي اعمال شده در بانک ها وهمچنين باتوجه به برخي موانع در اعطاء تسهيلات بانکي (ازجمله طولاني شدن زمان بررسي و تصويب طرح ها و درخواست بانک ها از متقاضيان تسهيلات براي ارائه وثيقه هاي خارج از طرح که بعضاً منجر به انصراف صاحبان طرح هاي توليدي از ادامه کار مي شد)، ضرورت داشت تمهيدات لازم براي رفع اين موانع اتخاذ گردد. به نحوي که بانک ها و مجريان طرح ها پس از احراز اطمينان و اعتماد کامل به طرح هاي بررسي شده و همچنين در پي اعمال نظارتي که طرح در سايه آن بتواند به نتايج از پيش تعيين شده برسد، مبادرت به سرمايه گذاري کنند.
چگونگي تشکيل:
با توجه به همين نيازومسايل ومشکلات ديگر، قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح وتسريع دراجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابغ مالي و کارآئي بانک ها به تاريخ 05/04/1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و ابلاغ شد. بر اساس ماده 5 اين قانون، دولت مکلف شد با ايجاد نهادهاي جديد از جمله گروه هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غير دولتي، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات را فراهم آورد. پس از ابلاغ مصوبه مجلس توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارائي (30/05/1386)، آن وزارتخانه در راستاي اهداف قانوني و براي اجرائي شدن تکاليفي که بر عهده دولت و وزارت اقتصاد گذاشته بود، حسب نظر معاون محترم امور بانکي و بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد، مديرکل محترم امور بانک ها و بيمه، از نمايندگان و کارشناسان بانک ها، مؤسسات و انجمن ها و صاحب نظران و کارشناسان مستقل مرتبط در امر سرمايه گذاري براي نشست هاي کارشناسي دعوت به عمل آورد. پس از تشکيل ده ها جلسه کارشناسي و تخصصي و جمع آوري اطلاعات و مسائل مطرح شده توام با تبادل نظر و نظرخواهي هاي متعدد، اين فعاليت ها نهايتاً منجر به اتخاذ تصميم مبني برتشکيل کانون مشاوران اعتباري وسرمايه گذاري بانکي به منظورايجاد يک نظام حرفه اي مبتني بر عدالت و تقواي حرفه اي، در عين رعايت استقلال فني و ارتقاي تکنولوژي در امر مشاوره سرمايه گذاري گرديد.
اساسنامه کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در پي جلسات کارشناسي و تبادل نظر با حضور نماينده محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين نمايندگان بانک هاي تخصصي و تجاري دولتي و خصوصي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن، بورس تهران و نمايندگان انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري نهايي شده و پس از تنفيذ وزير محترم امور اقتصادي و دارايي براي مراحل بعدي به مؤسسان ابلاغ شد. پس از چاپ آگهي فراخوان و دعوت از کليه شرکت هاي مشاور که در اين زمينه فعاليت دارند، در تاريخ 24/11/1386 مجمع عمومي مؤسس با تشريفات قانوني (مطابق اساسنامه) با حضور موثر شرکت هاي مشاور متقاضي عضويت در کانون و نظارت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک هاي کشور برگزار شد. درپي آن و تصويب اساسنامه، ارکان قانوني کانون انتخاب و مشغول فعاليت گرديد.
شوراي عالي در تاريخ 11/12/1386 به اتفاق هيات عالي نظارت جلسه مشترکي تشکيل داد و در پايان جلسه، شوراي عالي نسبت به انتخاب هيات رئيسه شورا ودبيرکل اقدام نمود و به موازات آن، کار ثبت کانون در اداره ثبت شرکت ها مطرح و نهايتاً کانون در تاريخ 04/02/1387 با شماره 22525 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسيد.
کانون متشکل از (شرکتها) مشاوراني است که داراي سوابق روشن حرفه اي و تخصصي در حوزه مشاوره اعتباري و سرمايه گذاري هستند. صلاحيت حرفه اي شرکت هاي متقاضي عضويت بايد بامفاد آئين نامه تعيين صلاحيت حرفه اي و عضويت کانون تطبيق وتاييد شود.
متقاضيان داراي شرايط ذيل به عضويت در کانون پذيرفته مي شوند:
1- متقاضي بايد داراي سازمان، تشکيلات، نيروي انساني، فني، اداري و مالي طبق آئين نامه و ضوابط تعيين شده توسط شوراي عالي باشد.
2- متقاضي بايد تعهد و تقبل کند که مفاد اساسنامه ، منشور اخلاقي ضوابط، استانداردهاي حرفه اي و انضباطي و ساير مقررات کانون را در هر زمان رعايت کند.
3- متقاضي بايد تعهد نموده و تقبل کند که حق پذيرش، حق عضويت و درصدي از حق الزحمه خود و ساير وجوهات مقرر در اساسنامه و آئين نامه هاي کانون را به موقع پرداخت کند.
4- متقاضي تعهد نمايد که هر گونه تغيير در اساسنامه خود را ظرف حداکثر يک هفته از تاريخ ثبت تغييرات کتباً به کانون اعلام نمايد.
5- متقاضي بايد تعهد نمايد اطلاعات مورد نياز کانون را براي حصول اطمينان از پايبندي عضو به تمام ضوابط و مقررات، طبق مقررات در اختيار کانون قرار دهد.
مأموريت ها و اهداف اصلي و مهم کانون عبارتند از:
الف: توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي (اعم از کالا و خدمات)
ب: ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري.
ج: افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان
د)صيانت از حرفه و تخصص مشاوران
اهم وظايف و اختيارات کانون با توجه به اهداف فوق به شرح ذيل خواهد بود.
1- تعيين خط مشي و استراتژي و برنامه هاي کانون
2- ايجاد کميته ها، کار گروه ها و ساختارهاي مناسب در کانون براي توانمند سازي و نو گرداني در سازمان، پرسنل و کارکرد شرکت هاي عضو (در صورت نياز)
3- تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهاي حرفه اي و نظارت بر کار مشاوران
4- تدوين آئين نامه و منشور اخلاق حرفه اي، ترويج و توسعه آن
5- تعيين صلاحيت و رتبه بندي و صدور کارت عضويت براي اعضاء و نظارت بر حسن عملکرد آنان
6- تدوين و تعيين مقررات و ضوابط اجرائي، تعيين چارچوب مشخص براي استاندارد نمودن مطالعات، حقوق، تعهدات و وظايف مشاوران، تنظيم گزارش هاي اقتصادي، فني و مالي به منظور اتخاذ ملاک محاسبه يکسان براي جلوگيري از ايجاد رويه هاي مختلف
7- تهيه و ابلاغ آئين نامه ها، دستورالعمل هاي تخصصي و نظارت بر اجراي آنها براي اطمينان از صحت توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح ها
8- تنظيم روابط مشاوران با دستگاه هاي ذيربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به ويژه تعيين حدود مسئوليت مشاوران در قبال بانک و مشتريان
9- تعيين ضوابط دقيق و علمي براي ارزشيابي طرح ها به منظور جلوگيري از دو يا چندگانگي ارزشيابي بين اعضاء و سرمايه گذاران
10- تعيين ضوابط دقيق براي ارزيابي تشخيص صلاحيت حرفه اي و رتبه بندي مشاوران
11- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاء که عنوان جرائم عمومي را نداشته باشد.
12- کانون مي تواند به منظور ارتقاء کيفيت خدمات حرفه اي و بررسي نحوه فعاليت اعضاء و اشخاص وابسته به آنها بر اساس قوانين و مقررات اقدامات انضباطي وضع شده، اساسنامه کانون و ساير قوانين، نظارت داشته باشد و همچنين مي تواند در مورد فعاليت ها، دارائي ها، دفاتر حسابداري عضو، اطلاعات لازم را درخواست کند .
13- شوراي عالي کانون حداقل هر سال يک بار چگونگي فعاليت ها و نحوه رعايت قوانين و مقررات توسط عضو را بررسي مي نمايد.
تصوير چشم انداز:
انتظار بر اين است که با ساختار کانون، تشکيل ارکان، تهيه مقررات و دستور العمل ها، کانون بتواند جايگاه حرفه اي سازمانهاي مردم نهاد را در عرصه عمومي تثبيت کند. انتظارات قانون و تحولات اقتصادي براي رشد و ترقي کشور که صراحتاً در کنار ساير نهادها، بخش هاي دولتي و خصوصي، بر تشکيل نهادهاي مردمي و حرفه اي تأکيد کرده است، برآورده سازد. عملکرد حرفه اي اعضاء را تنظيم نموده و با استانداردهاي روز آمد و پيشرفته جهاني هماهنگ کند.
اطمينان از صحت مفروضات طرحهاي سرمايه گذاري، دقت و صحت محاسبات، انطباق داده ها، اعتبار سنجي، بررسي تخصص، اهليت و صلاحيت حرفه اي و اخلاقي و توانايي مجريان طرح هاي سرمايه گذاري و احراز اطمينان از برگشت سرمايه در طرحهاي سرمايه گذاري و حاشيه سود مطمئن و استقرار مرکز اطلاعات و اطلاع رساني از طرحهاي روز و خارج کردن طرحهاي ناکارآمد به لحاظ خارج شدن فناوري از جمله فنون اين حرفه است که طي آن بتواند محل اتکاء همه دست اندرکاران سرمايه گذاري از برنامه ريزان تا مجريان بانک ها و ساير اعتبار دهندگان تسهيلات مالي و اعتباري باشد.
هم اکنون با تشکيل ارکان کانون، تهيه سند چشم انداز و ساير ضوابط و چارچوب هاي حرفه، به ويژه تعيين حدود مسئوليت مشاوران در دستور کار کانون قرار گرفته است.
کانون درنظردارد در کوتاه مدت با تهيه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي فراگير براي فعاليت مشاوران و تعيين صلاحيت حرفه اي و رتبه بندي آنان و ايجاد فضاي تعهد و مسئوليت، روابط مشاوران با بانک ها و متقاضيان را شفاف و اطمينان بخش کرده و در نتيجه اجراي طرح ها را تسهيل و به رشد اقتصاد و صنعت کشور کمک کند.