درخواست اعلام ظرفيت هاي آموزشي شرکت هاي عضو

تاریخ انتشار : 1401/08/15

با توجه به تصميم کانون مبني بر تداوم برنامه هاي آموزش تخصصي فعاليت هاي مرتبط با رسته هاي مصوب اين نهاد و ترجيح بهره مندي از ظرفيت هاي داخلي ( اعضاي کانون ) در اين زمينه، بدين وسيله از شرکت هاي عضو کانون که تجارب عملي در حوزه آموزش هاي مرتبط دارند دعوت مي شود ظرف مدت يک هفته از تاريخ انتشار اين اطلاعيه رزومه فعاليت ها ، اعتبارنامه آموزشي و ظرفيت هاي آماده به کار خود را به کانون اعلام فرمايند .