توسعه تأمين مالي زنجيره اي

تاریخ انتشار : 1401/08/25

با هدف تحول در نظام تأمين مالي، شفاف سازي پرداخت تسهيلات، هدايت اعتباري و کاهش نقدينگي خواهي با رويکرد جديد، وزارت صمت، روش هاي نوين تأمين مالي از جمله تأمين مالي زنجيره اي از برنامه هاي مهم و مشترک را در دستور کار خود قرار داده است.

در همين راستا طي ماههاي گذشته علاوه بر ابلاغ ضوابط لازم، پيگيري جهت تصويب مشوق هايي براي ذي نفعان نيز صورت گرفته است که با توجه به تعامل مؤثر با ارکان تصميم گيري بانک مرکزي ، مصوبات و مشوق هاي خوبي با هدف توسعه تأمين مالي زنجيره اي از طريق ابزارهايي نظير گواهي اعتبار مولد ( گام ) ، برات الکترونيک ، اعتبارات اسنادي داخلي و ... اخذ شده است که اهم موارد در يايت بانک مرکزي ، زبانه قوانين و مقررات، زبانه تأمين مالي زنجيره اي توليد با آأرس زير در دسترس مشاوران محترم عضو قرار دارد.

https://cbi.ir/page/23049.aspx