دريافت ايزو توسط شرکت طرح و ساخت نگر انديش

تاریخ انتشار : 1401/09/28

شرکت طرح و ساخت نگرانديش عضو شماره 8830 کانون موفق به دريافت 6 فقره ايزو به شرح زير از مرجع صدور گواهينامه هاي بين المللي EIQM کانادا شد:

9001:2015

14001:2015

45001:2015

10004:2018

1001:2019

HSE-MS          

ضمن تبريک اين موفقيت به مدير عامل محترم اين شرکت عضو، اميد است ساير شرکت هاي عضو کانون نيز به جهت ارتقاء و رشد هرچه بيشتر خود، در مسير توسعه کانون و ارتقاء جايگاه آن قرار گيرند.