فراخوان ارائه مدل يا الگوي پيشنهادي درخصوص جلوگيري از نرخ‌شکني حق‌الزحمه توسط اعضاي کانون

تاریخ انتشار : 1401/10/19

با سلام و احترام

به استحضار مي‌رساند پيرو جلسات هم‌انديشي با کليه اعضاي کانون و تبادل نظر با مديران محترم شرکت‌هاي عضو پيرامون مسائل و دغدغه‌هاي اصلي آنان يکي از مهم‌ترين مطالبات، جلوگيري از نرخ‌شکني در حق‌الزحمه دريافتي توسط برخي از اعضا مي‌باشد، در اين راستا شوراي عالي کانون پيرامون حل اين مساله درصدد است مدل يا الگوهاي پيشنهادي عملي و کارساز اعضاي محترم را جمع‌آوري و پس از تحليل و ارزيابي در راستاي ماحصل يافته‌هاي حائز شده اقدام نمايد.

بدين‌وسيله از تمام شرکت‌هاي عضو درخواست مي‌شود پيشنهادهاي خود را در اين زمينه به صورت کتبي تا تاريخ 10 روز از دريافت اين اطلاعيه به آدرس info@abcic.ir ارسال نمايند.

بديهي است تصميمات حاصله از سوي شوراي عالي کانون در اين خصوص به اعضاي محترم اطلاع رساني خواهد شد.

                                                                                                                       عبدالاحد فرج‌زاده

                                                                                                                   رئيس شوراي عالي کانون