انتصاب سرپرست دبيرخانه کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي

تاریخ انتشار : 1402/06/18

به اطلاع شرکت‌هاي محترم عضو کانون مي‌رساند نظر به استعفاي جناب آقاي مهندس اسدي و پيرو مصوبات جلسه شوراي عالي مورخ  1402/06/07 جناب آقاي دکتر صابري  نايب رئيس اول شوراي عالي با حفظ سمت، سرپرست دبيرخانه گرديدند.